Skoči na glavno vsebino
04 506 13 00 info@lu-skofjaloka.si

Katalog informacij javnega značaja

OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Izdajatelj: Ljudska univerza Škofja Loka, Podlubnik 1a, Škofja Loka
Številka transakcijskega računa: 01322 – 6030718260
Davčna številka:  SI55710263
Matična številka: 5052947
Šifra glavne dejavnosti zavoda: 85.590
Zakoniti zastopnik, ki ga je sprejel: mag. Petra Rozman, direktorica
Datum prve izdaje kataloga: 1. 1. 2007
Datum zadnje spremembe: 22. 1. 2021
Katalog je dostopen na spletni strani: https://www.lu-skofjaloka.si/
Druge oblike: Katalog je dostopen samo v elektronski verziji na spletnem naslovu https://www.lu-skofjaloka.si/
Pristojna oseba za posredovanje IJZ (Uradna oseba po ZDIJZ) in informacij za medije (45. člen ZMed): mag. Petra Rozman, direktorica
e-pošta:  petra.rozman@lu-skofjaloka.si
telefon: 04 506 13 10

SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU

Organi upravljanja: svet zavoda, direktorica

Strokovni organi: andragoški zbor, strokovni aktivi, vodja izobraževalnega področja

PODATKI O ZAPOSLENIH

Seznam zaposlenih je dostopen na spletni strani pod zavihkom kontakt in v tajništvu zavoda.

SVET ZAVODA

Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki občin ustanoviteljic in predstavniki delavcev zavoda.
Svet zavoda šteje 4 člane, in sicer 2 predstavnika ustanoviteljev ter 2 predstavnika delavcev zavoda.
Predstavnika organov občin ustanoviteljic imenujejo Občinski sveti izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov ali občanov posameznih naselij občine. Prvega predstavnika ustanovitelja imenuje Občina Škofja Loka, drugi predstavnik je izmenično iz preostalih treh občin po abecednem redu.

DELOVNO PODROČJE

Ljudska univerza Škofja Loka je javni zavod za izobraževanje odraslih in opravlja svojo dejavnost na področju občin ustanoviteljic: Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane, Železniki in Žiri.
Zavod je ustanovljen za opravljanje javne službe na področju izobraževanja odraslih in na podlagi Odloka o ustanovitvi Ljudske univerze Škofja Loka (Ur. list RS, št. 27/98) ter Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Ljudske univerze Škofja Loka (Ur. list RS, št. 101/2006) opravlja naslednje dejavnosti:

– osnovnošolsko izobraževanje za odrasle in mladostnike,
– srednješolsko izobraževanje za odrasle,
– dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje za odrasle,
– nacionalne poklicne kvalifikacije,
– jezikovno izobraževanje,
– programe usposabljanja in izpopolnjevanja,
– seminarje, tečaje, delavnice,
– projekte,
– splošne izobraževalne programe,
– programe za podporo izobraževanju.

Več informacij o posameznih delovnih področjih najdete na spletni strani pod posameznim
izobraževalnim programom.

ORGANIZACIJSKE ENOTE

Sedež: Šolski center Škofja Loka, Podlubnik 1a, 4220 Škofja Loka

Dislocirana enota: Ljudska univerza Škofja Loka, Partizanska 1, 4220 Škofja Loka

PODATKI O INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA

Glavni predpisi z delovnega področja zavoda
Pravno-informacijski sistem (PIS)
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje odraslih – Ljudska univerza Škofja Loka
Ustava Republike Slovenije
Zakon o zavodih
Zakon o izobraževanju odraslih
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o osnovni šoli
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju
Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o javnem naročanju
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o javnih financah
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Zakon o računovodstvu
Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zakon o maturi
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS
Pravilnik o evidencah in dokumentaciji v izobraževanju odraslih
Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v izobraževanje odraslih
Pravilnik o poklicni maturi
Pravilnik o zaključnih izpitih v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju
Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah
Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji

Povezava na ministrstvo, pristojno za področje delovanja zavoda
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

Druge povezave na državne registre:
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje                                                                                                                                                                                                          Zavod Republike Slovenije za šolstvo                                                                                                                                                                                                                    Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje                                                                                                                                                                                      Državni izpitni center
Evropski socialni sklad
Andragoški center Republike Slovenije 
Evropski register predpisov

Seznam strateških in programskih dokumentov zavoda
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje odraslih – Ljudska univerza Škofja Loka
Letni delovni načrt
Letno poročilo o delu zavoda
Poročilo zavoda o doseženih ciljih in rezultatih

Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja zavod
Evidenca o zaposlenih delavcih
Evidenca o osebnih prejemkih (plače in honorarji) Evidenca o vpisanih udeležencih izobraževanja Evidenca pogodb o izobraževanju
Evidenca zapisnikov o izpitih
Evidenca o opravljenih zaključkih izobraževanja Evidenca o priznavanju izobrazbe
Evidenca o izdanih javnih listinah

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Zavod ne vodi drugih informatiziranih zbirk podatkov.

OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA PRI ORGANU

  • Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik, v katerih se nahajajo informacije javnega značaja: za dostop do naših spletnih strani potrebujete zgolj enega izmed spletnih brskalnikov, npr. Google Chrome, Internet Explorer,…
  • Opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo: Podlubnik 1a, 4220 Škofja Loka (tajništvo), uradne ure: od ponedeljka do petka od 9.00 do 15.00.
  • Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 12. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja: Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami, in sicer je možen dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički. Prosilci se lahko zglasijo osebno na sedežu zavoda, kjer jim, če ne bo šlo drugače, informacijo na njihovo zahtevo tudi preberemo oziroma ustno obrazložimo.
  • Opis delnega dostopa: v skladu z 19. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

STROŠKOVNIK ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Zavod lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

STROŠKOVNIK, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Vse informacije, primerne za ponovno uporabo, so že objavljene na spletni strani zavoda: www.lu-skofjaloka.si. Kot pogoj za ponovno uporabo je potrebno navesti vir podatkov, in sicer »Javne informacije Slovenije, Javni zavod Ljudska univerza Škofja Loka«.

SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Glede na to, da zavod velik del svojih dokumentov in gradiv ažurno objavlja na spletni strani, še ni prejel zahteve za dostop do informacij javnega značaja.

Izjava o varovanju zasebnosti

Zapri nastavitve dostopnosti