Skoči na glavno vsebino
04 506 13 00 info@lu-skofjaloka.si

Kakovost

Dodatne informacije

Tanja Avman

tel. 04/506 13 80
tanja.avman@lu-skofjaloka.si

Listina kakovosti je zapis dogovorov o ravnanju pri opredeljevanju, presojanju in razvijanju kakovosti in je hkrati vodilo za to ravnanje.
Namenjena je vsem zaposlenim, prav tako pa tudi udeležencem, financerjem, partnerjem in drugim pomembnim interesnim skupinam, saj lahko iz nje pridobijo informacije o tem, kako izobraževalna organizacija skrbi za svojo kakovost.

Na Ljudski univerzi Škofja Loka kakovosti izobraževanja odraslih ves čas namenjamo veliko pozornosti. Načrtno in še bolj poglobljeno pa si za razvoj kakovosti prizadevamo od leta 2003. Tedaj smo prvič izpeljali samoevalvacijo po modelu POKI, ki ga je razvil Andragoški center Slovenije. Odločili smo se, da bo vodilo našega dela

 

IZJAVA O KAKOVOSTI

 Z izjavo o kakovosti se zavezujemo, da udeležencem izobraževanja, financerjem in vsem drugim deležnikom zagotavljamo naslednje standarde kakovosti:

 • Stalno ugotavljamo izobraževalne potrebe različnih ciljnih skupin in jih upoštevamo pri načrtovanju in izvajanju izobraževalnega procesa.
 • Obliko in razporeditev organiziranega izobraževanja prilagajamo tako, da čim bolj ustreza potrebam in možnostim udeležencev.
 • V naših izobraževalnih programih poučujejo strokovno in andragoško usposobljeni učitelji.
 • Izobraževanje poteka v urejenih in sodobno opremljenih prostorih.
 • Razvijamo različne komunikacijske poti za učinkovito sporazumevanje z udeleženci, učitelji in partnerji.
 • Med izobraževanjem spremljamo napredek udeležencev, jim svetujemo ter jim nudimo pomoč.
 • Sistematično ugotavljamo zadovoljstvo udeležencev z našimi storitvami ter upoštevamo njihove predloge pri uvajanju izboljšav.

   

  Izjavo o kakovosti je sprejel Svet Ljudske univerze Škofja Loka 26. februarja 2014.

  Vizija
  V lokalnem okolju in širše skrbimo za nenehen razvoj in širitev ponudbe vseživljenjskega učenja in izobraževanja vseh generacij.

  Poslanstvo
  S svežimi idejami za razvoj in vključujočo skupnost.

  Vrednote
  Sodelovanje
  Ker sodelujemo, zmagujemo!

  Tradicija
  Na trdni tradiciji še naprej gradimo na zaupanju in skrbi za kakovostno delo.

  Razvoj
  Z našim delom prispevamo k razvoju družbe, skupnosti in posameznikov.

  Prilagodljivost
  Z individualnim pristopom, ki je prilagojen posamezniku, odgovarjamo na potrebe širše skupnosti.

  Odprtost
  Vsi različni, vsi pomembni!

   

   

  Komisija za kakovost skrbi za vzpostavitev in nemoteno ter učinkovito delovanje notranjega sistema kakovosti Ljudske univerze Škofja Loka, načrtuje in koordinira presojanje ter razvijanje kakovosti v zavodu, sodeluje, spremlja in ugotavlja kakovost vzgojno-izobraževalnega dela ter spremlja vse pristope zunanje presoje, v katerih sodeluje zavod.

  Vsebina dela Komisije za kakovost je predvsem:

  • presojanje splošne ravni kakovosti izobraževalnega zavoda, razvitosti in učinkovitosti notranjega sistema kakovosti in aktivnosti, ki v zvezi s kakovostjo potekajo kot izhodišča za načrtovanje svojega dela,
  • sprožanje razprav o dolgoročnih razvojnih usmeritvah zavoda v povezavi s standardi kakovosti, ki jih želi dosegati,
  • razmisleki in vpeljevanje metod in pristopov, ki prispevajo k izgradnji celovitega notranjega sistema kakovosti, vpetosti vseh v zavodu v procese dolgoročnega razvoja kakovosti zavoda,
  • presojanje vrste in učinkovitosti rednega spremljanja kakovosti, ki se izvaja v zavodu, vpeljevanje še drugih pristopov, če so potrebni, skrb za redno objavljanje rezultatov spremljav ter sprožanje razprav o teh rezultatih v različnih organizacijskih oblikah delovanja zavoda (kolegij, andragoški zbor, strokovni aktivi …),
  • sprejemanje odločitve o začetku izpeljave samoevalvacije, o področju, podpodročjih in kazalnikih, ki se bodo presojali, o oblikovanju (projektne,  delovne skupine), ki bo natančneje načrtovala in izpeljevala samoevalvacijo,
  • organizacija in sodelovanje pri pripravi različnega inštrumentarija za presojanje kakovosti,
  • organizacija in sodelovanje pri anketiranju, intervjuvanju, analizah dokumentacije, zgledovanju, fokusnih skupin, kolegialni presoji in drugih metodah, ki se izvajajo v procesih presojanja kakovosti,
  • letno spremljanje poteka samoevalvacije,
  • presojanje rezultatov samoevalvacije, razprav o rezultatih samoevalvacije v zavodu,
  • priprava predloga akcijskega načrta za razvoj kakovosti na podlagi ugotovitev samoevalvacije za obravnavo v kolektivu in sprejem na svetu zavoda,
  • spremljanje izvajanja akcijskega načrta za razvoj kakovosti in sprožanje razprav v kolektivu o učinkovitosti na novo vpeljanih ukrepov, procesov, ki jih vsebuje.

   

  Člani Komisije za kakovost Ljudske univerze Škofja Loka so:

  Nina Salobir, predstavnica strokovnih delavcev,

  Anja Miklavčič, predstavnica učiteljev, zunanjih sodelavcev,

  Mare Žvan, predstavnik svetovalne dejavnosti,

  Tanja Avman, svetovalka za kakovost,

  Kataj Končan, predstavnica udeležencev izobraževanja,

  Rozi Bernik, predstavnica delodajalcev oz. drugih partnerjev zavoda.

   

   

   

   

  Letno poročilo o kakovosti za leto 2022/23

  POVZETEK

  Ocenjujemo, da smo v letu 2022/23 naredili kar nekaj pomembnih korakov za zagotavljanje naše kakovosti. V celoti smo dosegli tele cilje:

  • ocenili smo, koliko dosegamo načrtovani vpis in kakšna je kakovost postopkov, ki jih izpeljujemo v ta namen,
  • analizirali smo svoje ravnanje za zmanjšanje osipa v daljših programih,
  • presodili smo, koliko uresničujemo pričakovanja udeležencev izobraževanja,
  • ugotovili smo, kakšne učne izide dosegajo naši udeleženci v različnih programih, in jih primerjali z izidi prejšnjih let,
  • začeli smo izpeljavo poglobljene samoevalvacije,
  • vpeljali smo devet pomembnih novosti za izboljšanje kakovosti,
  • dejavno smo delovali v slovenskem omrežju svetovalcev za kakovost,
  • izpeljali smo imenovanje novih članov Komisije za kakovost.

  V skladu z letnim načrtom kakovosti smo izpeljali tele aktivnosti:

  I. PRESOJANJE KAKOVOSTI

  REDNO SPREMLJANJE KAKOVOSTI

  1. Analiza doseženega vpisa z vidika kakovosti – opravljeno v skladu z načrtom.
  2. Spremljanje osipa in kakovosti dela s potencialnimi osipniki – opravljeno v skladu z načrtom, osip se je zmanjšal.
  3. Spremljanje zadovoljstva udeležencev izobraževanja – opravljeno v skladu z načrtom, udeleženci so v vseh programih najbolj zadovoljni z učitelji, najmanj z učnim gradivom.
  4. Vrednotenje izidov izobraževanja udeležencev – opravljeno v skladu z načrtom, dosegli smo zelo dobre izide v neformalnih izobraževalnih programih.

  SAMOEVALVACIJA

  5. Izpeljava prvega in drugega dela tridelnega cikla samoevalvacije – opravljeno v skladu z načrtom.

  II. RAZVIJANJE KAKOVOSTI

  6. Prenova vizije, poslanstva in vrednot Ljudske univerze Škofja Loka – opravljeno.
  7. Ponovno izvajanje programa Osnovna šola za odrasle po 17 letih prekinitve – opravljeno.
  8. Sodelovanje pri prijavi projekta Lingua na javni razpis za predložitev projektov v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija 2021–2027 – opravljeno, projekt je bil izbran.
  9. Sodelovanje pri prijavi projekta Digitalni kreatorji: razvijmo svojo ustvarjalnost z uporabo digitalnih orodij na javni razpis Ministrstva za digitalno preobrazbo – opravljeno, projekt je bil izbran.
  10. Sodelovanje pri prijavi projekta Dvig digitalnih kompetenc 30+ na javni razpis Ministrstva za digitalno preobrazbo – opravljeno, projekt je bil izbran.
  11. Sodelovanje pri pripravi ponudbe na javno naročilo Svetovanje in uporabniška podpora prebivalkam in prebivalcem pri uporabi digitalnih javnih storitev – opravljeno, ponudba je bila izbrana.
  12. Organizacija zaključne konference projekta Znanje nas aktivira (ZNA²) v Kongresnem centru Brdo – opravljeno.
  13. Predstavitev projekta Znanje nas aktivira (ZNA) 2 na mednarodni konferenci Douzelage v Škofji Loki – opravljeno.
  14. Izvedba anketiranja občanov in zaposlenih na področju občine Škofja Loka o izobraževanju odraslih in priprava poročila – opravljeno.

  III. DRUGO NAČRTOVANO DELO V ZVEZI S KAKOVOSTJO

  15. Imenovanje novih članov komisije za kakovost – opravljeno v skladu z načrtom, imenovani so novi člani.
  16. Izpeljava skupnih aktivnosti, ki jih letno določi slovensko omrežje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih – opravljeno v skladu z načrtom slovenskega omrežja svetovalcev.
  17. Priprava poročila o kakovosti za leto 2022/23 – opravljeno v skladu z načrtom, poročilo je pripravljeno.

  Podrobnejše poročilo o opravljenem delu je razvidno iz Letnega poročila o kakovosti za leto 2022/23. Za koordinacijo dela je skrbela Komisija za kakovost, ki jo sestavljajo:
  Tanja Avman, predsednica, svetovalka za kakovost,
  Tina Dragovan, predstavnica strokovnih delavcev,
  Tadej Gartner, predstavnik učiteljev,
  Mare Žvan, predstavnik svetovalne dejavnosti,
  Polona Stanonik, predstavnica udeležencev izobraževanja,
  Marina Mihovec, predstavnica delodajalcev oziroma drugih partnerjev organizacije.

  Za strokovno podporo in svetovanje pri načrtovanih nalogah je skrbela svetovalka za kakovost izobraževanja odraslih Tanja Avman.

  Menimo, da smo v letu 2022/23 naredili kar nekaj pomembnih korakov za zagotavljanje naše kakovosti. V celoti smo dosegli naslednje cilje:

  • ocenili smo, koliko dosegamo načrtovani vpis in kakšna je kakovost postopkov, ki jih izpeljujemo v ta namen,
  • analizirali smo svoje ravnanje za zmanjšanje osipa v daljših programih,
  • presodili smo, koliko uresničujemo pričakovanja udeležencev izobraževanja,
  • ugotovili smo, kakšne učne izide dosegajo naši udeleženci v različnih programih, in jih primerjali z izidi prejšnjih let,
  • začeli smo izpeljavo poglobljene samoevalvacije,
  • vpeljali smo devet pomembnih novosti za izboljšanje kakovosti na podlagi ugotovitev presojanja iz prejšnjih let,
  • dejavno smo delovali v slovenskem omrežju svetovalcev za kakovost,
  • izpeljali smo imenovanje novih članov Komisije za kakovost.

  I. PRESOJANJE KAKOVOSTI

  REDNO SPREMLJANJE KAKOVOSTI

  1. ANALIZA DOSEŽENEGA VPISA

  Vsako leto spremljamo doseženi vpis, zato da bi ocenili gibanja vpisa in doseganje ciljnih skupin iz lokalnega okolja.

  Načrtovani in doseženi kazalniki:

  Doseganje vpisa v srednješolske programe v primerjavi s preteklim letom v obsegu vsaj 50 %
  Vpis v programe je v primerjavi s preteklim letom spet upadel, dosegli smo 37,5 % vpisa lanskega šolskega leta, kar je manj, kot smo pričakovali.

  Doseganje števila udeležencev, vključenih v svetovalno dejavnost javne službe v primerjavi s preteklim letom v obsegu vsaj 100 %
  Število udeležencev, vključenih v svetovalno dejavnost javne službe je v primerjavi s preteklim letom upadel, dosegli smo 81,7 % vključenih udeležencev lanskega šolskega leta. Upad je posledica spremenjenih navodil za vpis udeležencev v aplikacijo za spremljanje svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih.

  Doseganje vpisa v neformalne programe v primerjavi s preteklim letom v obsegu vsaj 100 %
  Vpis v neformalne programe je v primerjavi s preteklim letom zelo upadel, dosegli smo le 44,4 % vpisa lanskega šolskega leta. To je posledica tega, da so se zaključili večji projekti, ki smo jih izvajali v preteklih letih, novih javnih razpisov pa ministrstva večinoma še niso objavila.
  Doseganje vpisa v javno veljavni program Začetna integracija priseljencev (ZIP) v primerjavi s preteklim letom v obsegu vsaj 100 %
  Vpis v program se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 253,3 %. Tako povečanje vpisa je posledica tega, da smo v preteklem letu le zaključili izobraževanje za eno skupino, nato pa nismo izvajali programa, v letošnjem letu pa smo bili ponovno izbrani na javnem razpisu za izvajanje programa.

  Vpis v javno veljavni program Osnovna šola za odrasle
  Vpisa v javno veljavni program Osnovna šola za odrasle v letnem delovnem načrtu nismo načrtovali, ker programa nismo izvajali že 17 let zaradi premajhnega zanimanja udeležencev. Zaradi spremenjenih normativov za oblikovanje kombiniranega oddelka in večjega zanimanja udeležencev, smo v letošnjem letu izvedli pouk v kombiniranem oddelku, v katerega je bilo vpisanih 9 udeležencev.

  Obravnava doseganje in analize vpisa na andragoškem zboru
  Svetovalka za kakovost je o zbranih podatkih za šolsko leto 2022/23 poročala na andragoškem zboru 23. septembra 2023.

  2. SPREMLJANJE OSIPA IN KAKOVOSTI DELA S POTENCIALNIMI OSPINIKI

  V vseh programih mesečno spremljamo osip vpisanih udeležencev (formalni izpisi, neudeležba na predavanjih, neuspešno opravljanje obveznosti).

  Načrtovani in doseženi kazalniki:

  Zmanjšanje osipa v srednješolskih programih pod 30 %
  Načrtovani cilj je bil dosežen, osip v srednješolskih programih je bil 11,1 %. Udeleženka je prekinila program zaradi službenih obveznosti.

  Zmanjšanje osipa/opustitvi izobraževanja v neformalnih izobraževalnih programih pod 5 %
  Načrtovani cilj je bil dosežen, osip v neformalnih izobraževalnih programih je bil 2,1 %. Udeleženci so prekinili izobraževanje zaradi varstva vnukov, službenih obveznosti in bolezni.

  Zmanjšanje osipa/opustitvi izobraževanja v javno veljavnem programu Začetna integracija priseljencev (ZIP) pod 5 %
  Z izvedbo programa smo začeli avgusta 2023, tako da se program še ni zaključil, nihče od udeležencev še ni opustil izobraževanja.

  Osip v javno veljavnem programu Osnovna šola za odrasle
  Odstotek zmanjšanja osipa v javno veljavnem programu Osnovna šola za odrasle v letnem delovnem načrtu nismo načrtovali, ker nismo načrtovali izvedbe programa. Osip je bil v letošnjem šolskem letu 44,4 %.

  Vsaj ena razprava o osipu/opustitvi izobraževanja na vseh strokovnih aktivih v šolskem letu
  Strokovni aktiv neformalnih izobraževalnih programov za odrasle, strokovni aktiv srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja ter strokovni aktiv osnovne šole za odrasle so 28. septembra 2022, 10. oktobra 2022 in 2. februarja 2023 obravnavali osip v šolskem letu 2021/22 in 2022/23. Ocenili so, da na zmanjšanje osipa zelo vpliva svetovanje udeležencem pred začetkom programa, predvsem o izbiri ustreznega izobraževalnega programa. Pomembno je tudi, da organizator izobraževanja med izobraževanjem spremlja prisotnost in napredovanje udeleženca ter v primeru neudeležbe ali negativnih ocen takoj kontaktira udeleženca in mu svetuje pri premagovanju ovir.

  Osebni stik z vsemi, ki so prekinili z izobraževanjem
  Organizatorji izobraževanja so vse osipnike preko telefona kontaktirali ter jih povprašali o razlogih za prekinitev izobraževanja. Povabili so jih k nadaljevanju izobraževanja ter ponudili pomoč. Večina udeležencev neformalnih izobraževalnih programov bo z izobraževanjem nadaljevala z naslednjo skupino, ko se bodo njihove osebne razmere spremenile. Organizator izobraževanja je udeleženko iz srednješolskih programov povabil na osebni razgovor. Na razgovor je prišla, vendar se ni odločila za nadaljevanje izobraževanja. Organizatorka izobraževanja je štiri udeležence iz programa Osnovne šole za odrasle povabila na razgovor, trije so prišli, vendar izobraževanja niso nadaljevali.

  Krajša analiza osipa v letnem poročilu o kakovosti
  Komisija za kakovost je v letnem poročilu o kakovosti predstavila temeljne podatke o osipu, vpeljane ukrepe in učinke teh ukrepov.

  3. SPREMLJANJE ZADOVOLJSTVA UDELEŽENCEV IZOBRAŽEVANJA

  Vsako leto spremljamo zadovoljstvo udeležencev z izobraževanjem.

  Načrtovani in doseženi kazalniki:

  Anketiranje udeležencev programa osnovna šola za odrasle ob zaključku šolskega leta
  Udeležence smo anketirali junija 2023. V anketiranje smo zajeli 5 udeležencev.
  Anketa zajema splošna vprašanja, ki zadevajo zadovoljstvo udeležencev na ravni predmeta.

  Anketiranje udeležencev srednješolskih programov ob zaključku šolskega leta
  Udeležence smo anketirali junija 2023. V anketiranje smo zajeli 8 udeleženk.
  Anketa zajema splošna vprašanja, ki zadevajo zadovoljstvo udeležencev na ravni predmeta.

  Anketiranje udeležencev neformalnih izobraževalnih programov ob zaključku programa
  Udeležence smo anketirali od oktobra 2022 do julija 2023 ob zaključku posameznega programa. V anketiranje smo zajeli 524 udeležencev.
  Anketa zajema splošna vprašanja, ki zadevajo zadovoljstvo udeležencev z učitelji, učnimi gradivi, urnikom, učilnico, uporabnostjo pridobljenega znanja ter vsebino programa.

  Anketiranje udeležencev, vključenih v svetovalno dejavnost javne službe
  Udeležence smo anketirali od septembra 2022 do avgusta 2023 ob zaključku svetovalne obravnave oziroma po 5 obiskih središča za samostojno učenje. V anketiranje smo zajeli 175 udeležencev.
  Anketa zajema splošna vprašanja, ki zadevajo zadovoljstvo udeležencev s svetovalnimi storitvami in s prispevkom svetovanja k rešitvi problema. Anketa za središče za samostojno učenje zajema splošna vprašanja, ki zadevajo zadovoljstvo udeleženca z delom zaposlenih, z gradivom, s pripomočki, z učnim okoljem in z zunanjimi strokovnjaki.

  Priprava zbirnikov in krajših analiz o zadovoljstvu.
  Vse ankete o zadovoljstvu so statistično po navodilih komisije za kakovost obdelali organizatorji izobraževanja.

  Povprečna ocena zadovoljstva udeležencev vsaj z oceno 4 na lestvici od 1 do 5
  Temeljna ugotovitev je, da je zadovoljstvo z našimi storitvami zelo dobro. Povprečne ocene zadovoljstva z učitelji, svetovalci, učnimi gradivi, urnikom, učilnico ter uporabnostjo pridobljenega znanja za posamezne programe so se gibale med 4 in 5. Udeleženci so bili v vseh programih najbolj zadovoljni z učitelji, najmanj z učnim gradivom.

  Obravnava analiz zadovoljstva na strokovnih aktivih
  Analize o zadovoljstvu vseh programov smo obravnavali na strokovnem aktivu neformalnih izobraževalnih programov za odrasle (30. avgusta 2023) in strokovnem aktivu srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja ( 25. maja 2023).

  4. VREDNOTENJE REZULTATOV IZOBRAŽEVANJA

  Med rednim spremljanjem kakovosti našega dela namenjamo zelo veliko pozornosti spremljanju doseženih rezultatov izobraževanja. Tako kot vsa leta doslej smo jih spremljali tudi letos.

  Načrtovani in doseženi kazalniki:

  Spremljanje uspeha udeležencev srednješolskih programov po osebnem izobraževalnem načrtu
  Od 9 vpisanih udeležencev srednješolskih programov je vse obveznosti iz osebnega izobraževalnega načrta opravilo 8 udeležencev.

  Spremljanje uspeha udeležencev pri zaključnih izpitih
  Zaključni izpit je uspešno opravila ena udeleženka.

  Spremljanje uspeha udeležencev na poklicni maturi
  Poklicno maturo 2023 sta v spomladanskem izpitnem roku opravljali 2 udeleženki. Poklicno maturo je uspešno opravila ena udeleženka, ki je dosegla 14 točk. Ena udeleženka je bila na maturi neuspešna.

  Spremljanje uspeha udeležencev tečajev za voznike viličarjev in upravljanje mostovnih dvigal
  Od vseh vpisanih, to je 53, je interno preverjanje znanja opravljalo 53 udeležencev in vsi so dosegli vsaj minimalne standarde znanja.

  Spremljanje uspeha udeležencev študijskih krožkov
  Uspešnost udeležencev študijskih krožkov merimo z javnimi predstavitvami njihovega delovanja. Udeleženci študijskega krožka Vija, vaja invazivke ven so 27. septembra 2022 odstranjevali tujerodne invazivne rastline v Železnikih.

  Spremljanje uspeha udeležencev v neformalnih izobraževalnih programih
  Uspeh udeležencev smo merili z anketo, v kateri so udeleženci z ocenami od 1 do 5 ocenili uporabnost pridobljenega znanja.
  Udeleženci so s povprečno oceno 4,7 ocenili, da je pridobljeno znanje uporabno za njihovo zasebno življenje ter s povprečno oceno 3,1 da je pridobljeno znanje uporabno za njihovo delo.

  SAMOEVALVACIJA

  5. IZVEDBA PRVEGA DELA TRIDELNEGA CIKLA SAMOEVLVACIJE

  V letošnjem letu smo izvajali prvi in drugi del tridelnega cikla samoevalavacije.

  Načrtovani in doseženi kazalniki:

  Izbira področij in kazalnikov, ki bodo predmet samoevalvacije
  Komisija za kakovost je izbrala področja, podpodročja in kazalnike, ki jih bomo poglobljeno presojali v samoevalvaciji. Izbrani so bili:

  Področje: Vodenje in upravljanje
  Podpodročje: Vodenje
  Kazalnik kakovosti: Vizija
  Kazalnik kakovosti: Poslanstvo
  Kazalnik kakovosti: Vrednote

  Področje: Izobraževalni programi
  Podpodročje: Oblikovanje programske ponudbe
  Kazalnik kakovosti: Lastni neformalni izobraževalni programi v programski ponudbi

  Področje: Podpora posamezniku pri izobraževanju
  Podpodročje: Raznovrstnost in dostopnost podpore posamezniku
  Kazalnik kakovosti: Raznovrstnost podpore posamezniku pri izobraževanju in učenju

  Področje: Ugotavljanje potreb in promocija (svetovalna dejavnost javne službe)
  Kazalnik kakovosti: Dejavni načini za vključevanje odraslih (terensko delo)

  Izdelan samoevalvacijski načrt
  Po izbiri področja, podpodročja in kazalnikov je komisija pripravila samoevalvacijski načrt, v katerem je natančno opredelila:
  samoevalvacijska vprašanja,
  subjekte, ki smo jih vključili v presojanje (udeleženci neformalnih programov, organizatorji izobraževanja, direktorica, računovodja/tajnik) in metode presojanja (anketiranje, analiza dokumentacije, vodeni pogovor, fokusna skupina, zgledovanje).

  Pripravljen instrumentarij za izpeljavo samoevalvacije
  Na podlagi samoevalvacijskega načrta je komisija za kakovost koordinirala pripravo potrebnih instrumentov za presojo kakovosti. Pripravljeni so bili:
  spletni anketni vprašalnik za zaposlene na Ljudski univerzi Škofja Loka,
  opomniki za vodeni pogovor z organizatorjem izobraževanja,
  vprašalnik za udeleženke fokusne skupine,
  vprašalnik za zgledovalni obisk in
  čeklista z vprašanji za analizo dokumentacije.

  Izpeljano presojanje kakovosti
  Spletno anketiranje zaposlenih na Ljudski univerzi Škofja Loka je potekalo od 25. novembra 2022 do 2. decembra 2022. Vodeni pogovor z organizatorjem izobraževanja je potekal 24. novembra 2022. Fokusno skupino smo izvedli 10. januarja 2023. Zgledovalni obisk na Ljudski univerzi Radovljica je potekal 12. januarja 2023. Analiza dokumentacije je potekala od 14. novembra 2022 do 21. oktobra 2022 ter od 19. decembra 2022 do 23. decembra 2022.

  Izdelani zbirniki kvantitativnih in zbirniki drugih podatkov
  Komisija za kakovost je od novembra 2022 dalje skupaj z vodjo vodenih pogovorov, fokusne skupine in zgledovalnega obiska pripravila pisne zbirnike vodenega pogovora, zbirnik anketnih vprašalnikov, zbirnik analize dokumentacije, poročilo o izpeljani fokusni skupini in poročilo o izpeljanem zgledovanju.

  Izdelano samoevalvacijsko poročilo
  Za zbrane podatke, mnenja in dejstva na izbranih področjih in podpodročjih smo pripravili pisne interpretacije in jih zapisali v samoevalvacijsko poročilo.

  Izpeljane razprave o samoevalvacijskemu poročilu na strokovnih aktivih, na andragoškem zboru in na svetu zavoda
  O samoevalvacijskemu poročilu smo organizirali razprave na:
  strokovnemu aktivu neformalnih izobraževalnih programov za odrasle (6. februarja 2023),
  andragoškemu zboru (7. februarja 2023) in
  svetu Ljudske univerze Škofja Loka (28. februarja 2023).

  Uresničevanje akcijskega načrta
  komisija za kakovost je koordinirala uresničevanje akcijskega načrta za razvoj kakovosti.

  II. RAZVIJANJE KAKOVOSTI

  6. PRENOVA VIZIJE, POSLANSTVA IN VREDNOT LJUDSKE UNIVERZE ŠKOFJA
  LOKA

  Našo vizijo, poslanstvo in vrednote smo oblikovali pred dvajsetimi leti. V letih 2022 in 2023 so bile velike spremembe v kolektivu (upokojitev treh zaposlenih, zaposlitve treh novih sodelavcev, novo vodstvo, kar je pomenilo, da večina zaposlenih ni sodelovala pri oblikovanju vizije, poslanstva in vrednot tej ih posledično tudi ni mogla ponotranjiti. Prenovili smo vizijo, poslanstvo in vrednote Ljudske univerze Škofja Loka.

  7. PONOVNO IZVAJANJE PROGRAMA OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE
  Po 17 letih prekinitve smo ponovno začeli izvajati program Osnovne šole za dorasle.

  8. SODELOVANJE PRI PRIJAVI PROJEKTA LINGUA NA JAVNI RAZPIS ZA PREDLOŽITEV PROJEKTOV V OKVIRU INTERREG PROGRAMA SLOVENIJA-AVSTRIJA 2021–2027

  Skupaj s partnerjema Mohorjevo družbo iz Celovca in Gorenjskim Glasom smo pripravili prijavo projekta Lingua na javni razpis za predložitev projektov v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija 2021–2027. Projekt je bil izbran. Z izvedbo projekta bomo omogočili brezplačno izobraževanje in usposabljanje zaposlenim in brezposelnim vzgojiteljem in pomočnikom vzgojiteljev predšolskih otrok ter dijakom in študentom programov predšolske vzgoje. Izvedli bomo šest 100-urnih tečajev nemščine, 100-urni tečaj slovenščine, dva 4-urna seminarja in pet 8-urnih tečajev na temo večjezičnosti, zgodnjega učenja tujega jezika in multikulturnosti ter dve strokovni ekskurziji v dvojezična vrtca na avstrijskem Koroškem.

  9. SODELOVANJE PRI PRIJAVI PROJEKTA DIGITALNI KREATORJI: RAZVIJMO SVOJO USTVARJALNOST Z UPORABO DIGITALNIH ORODIJ NA JAVNI RAZPIS MINISTRSTVA ZA DIGITALNO PREOBRAZBO

  Skupaj s partnerji smo pripravili prijavo projekta Digitalni kreatorji: razvijmo svojo ustvarjalnost z uporabo digitalnih orodij. Projekt je bil izbran. Izvedli bomo pet brezplačnih 22-urnih delavnic za otroke in mladostnike Digitalni navdih: Razvijanje digitalnih kompetenc za ustvarjalno prihodnost mladih.

  10. SODELOVANJE PRI PRIJAVI PROJEKTA DVIG DIGITALNIH KOMPETENC 30+ NA JAVNI RAZPIS MINISTRSTVA ZA DIGITALNO PREOBRAZBO

  Skupaj s partnerji smo pripravili prijavo projekta Dvig digitalnih kompetenc 30+ na javni razpis Ministrstva za digitalno preobrazbo. Projekt je bil izbran. Izvedli bomo dvajset brezplačnih 10-urnih delavnic za odrasle, stare 30 let in več.

  11. SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PONUDBNE NA JAVNO NAROČILO SVETOVANJE IN UPORABNIŠKA PODPORA PREBIVALKAM IN PREBIVALCEM PRI UPORABI DIGITALNIH JAVNIH STORITEV

  Skupaj s partnerji smo sodelovali pri pripravi ponudbe na javno naročilo Svetovanje in uporabniška podpora prebivalkam in prebivalcem pri uporabi digitalnih javnih storitev. Ponudba je bila izbrana. Storitve bomo izvajali v dveh Digi info točkah v Žireh in Gorenji vasi od 1. 10. 2023 do 30. 11. 2024.

  12. IZVEDBA ANKETIRANJA OBČANOV IN ZAPOSLENIH NA PODROČJU OBČINE ŠKOFJA LOKA O IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH IN PRIPRAVA POROČILA

  Po naročilu Oddelka za družbene dejavnosti Občine Škofja Loka smo pripravili anketni vprašalnik za občane in zaposlene na območju občine Škofja Loka o izobraževanju odraslih ter izvedli anketiranje. Da bi vzpodbudili občane in zaposlene k izpolnitvi ankete smo izvedli promocijsko akcijo ter organizirali nagradno igro za anketirance. Pripravili smo poročilo o anketnih rezultatih.

  13. ORGANIZACIJA ZAKLJUČNE KONFERENCE PROJEKTA ZNANJE NAS AKTIVIRA ZNA² V KONGRESNEM CENTRU BRDO

  Zaključno konferenco Znanje nas aktivira ZNA² smo organizirali 29. septembra 2022 v Kongresnem centru Brdo. Na konferenci smo predstavil dosežke projekta Znanje nas aktivira (ZNA) 2. Konference se je udeležilo 95 udeležencev iz podjetij, javnih zavodov in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

  14. PREDSTAVITEV PROJEKTA ZNANJE NAS AKTIVIRA (ZNA) 2 NA MEDNARODNI KONFERENCI DOUZELAGE V ŠKOFJI LOKI

  Projekt Znanje nas aktivira (ZNA) 2 smo predstavili 26. avgusta 2022 na mednarodni konferenci Douzelage v Škofji Loki.

  III. DRUGO DELO V ZVEZI S KAKOVOSTJO

  15. IZPELJAVA AKTIVNOSTI, KI JIH LETNO DOLOČI SLOVENSKO OMREŽJE SVETOVALCEV ZA KAKOVOST IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

  Smo del slovenskega omrežja svetovalcev za kakovost, ki vsako leto določi neko skupno aktivnost, ki jo izpeljujemo v vseh sodelujočih organizacijah.

  Načrtovani in doseženi kazalniki:

  Izpeljava skupne promocijske aktivnosti na področju kakovosti izobraževanja Dan za kakovost 2023
  Sodelovali smo v skupni promocijski aktivnosti na področju kakovosti izobraževanja Dan za kakovost 2023. Zaposleni smo na sestanku kolektiva preverili, kako uresničujemo aktivnosti iz akcijskega načrta za razvoj kakovosti, ki smo ga sprejeli februarja 2023.

  Svetovalka za kakovost se je udeležila spopolnjevanj svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih, ki jih je organiziral Andragoški center Slovenije, in sicer Ustvarjanje interaktivnih učnih gradiv in optimizacija procesov dela s pomočjo IKT orodij (15. in 17. november 2022, Zoom), drugega spopolnjevanja Kronični stres in izgorelost (4. april 2023) pa se je udeležila sodelavka Nina Salobir.

  16. PRIPRAVA POROČILA O KAKOVOSTI ZA LETO 2022/23

  Načrtovani in doseženi kazalniki:

  Pripravljeno poročilo
  Direktorica, člani Komisije za kakovost in svetovalka za kakovost so se na skupnem sestanku dogovorili o strukturi poročila in o tem, kdo bo pripravil posamezen del poročila. Te dele je nato združila svetovalka za kakovost, tako pripravljeno poročilo pa so obravnavali na vnovičnem skupnem sestanku in oblikovali končno poročilo.

  Objava poročila na spletu
  Poročilo je objavljeno na spletni strani https://www.lu-skofjaloka.si/podpora-izobrazevanju/kakovost/

  Za koordinacijo dela je skrbela Komisija za kakovost, ki jo sestavljajo:
  Tanja Avman, predsednica, svetovalka za kakovost,
  Tina Dragovan, predstavnica strokovnih delavcev,
  Tadej Gartner, predstavnik učiteljev,
  Mare Žvan, predstavnik svetovalne dejavnosti,
  Polona Stanonik, predstavnica udeležencev izobraževanja,
  Marina Mihovec, predstavnica delodajalcev oziroma drugih partnerjev organizacije.

  Za strokovno podporo in svetovanje pri načrtovanih nalogah je skrbela svetovalka za kakovost izobraževanja odraslih Tanja Avman.

  Letni načrt kakovosti za leto 2023/24

  POVZETEK

  V letošnjem letu želimo z načrtovanimi aktivnostmi na področju kakovosti izobraževanja odraslih doseči naslednje cilje:

  • oceniti, v kolikšni meri dosegamo načrtovani vpis v izobraževalne programe in svetovalno dejavnost javne službe in kakšna je kakovost postopkov, ki jih v ta namen izvajamo,
  • analizirati svoje ravnanje za zmanjšanje osipa v daljših programih,
  • presoditi, v kolikšni meri uresničujemo pričakovanja udeležencev izobraževanja in svetovalne dejavnosti javne službe,
  • ugotoviti, kakšne učne rezultate dosegajo naši udeleženci v različnih programih in jih primerjati z rezultati v prejšnjih letih,
  • ugotoviti, koliko udeležencev, vključenih v svetovalno dejavnost, se je vključilo v izobraževanje in učenje,
  • uvesti izboljšave za izboljšanje kakovosti na podlagi ugotovitev poglobljene samoevalvacije,
  • ohraniti pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti, ki ga podeljuje Andragoški center Slovenije,
  • presoditi, ali je naša Lista kakovosti potrebna prenove,
  • aktivno delovati v slovenskem omrežju svetovalcev za kakovost,
  • izpeljati postopek imenovanja novih članov komisije za kakovost.

  V ta namen bomo v letu 2023/24 izpeljali naslednje dejavnosti:

  I. PRESOJANJE KAKOVOSTI

  REDNO SPREMLJANJE KAKOVOSTI

  1. Analiza doseženega vpisa v izobraževalne programe in v svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih z vidika kakovosti, rok avgust 2024, nosilec komisija za kakovost
  2. Spremljanje osipa in kakovosti dela s potencialnimi osipniki, rok mesečno, od oktobra 2023 do junija 2024, nosilci organizatorji izobraževanja, zadolženi za posamezne programe, svetovalci, strokovni aktivi, komisija za kakovost
  3. Spremljanje zadovoljstva udeležencev izobraževanja in svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, rok junij 2024 za srednješolske programe, pri krajših programih ob njihovih zaključkih, v svetovalni dejavnosti javne službe ob zaključku svetovalne obravnave oziroma po petih obiskih središča za samostojno učenje, nosilci organizatorji izobraževanja, zadolženi za posamezne programe in svetovalci svetovalne dejavnosti javne službe, komisija za kakovost
  4. Vrednotenje izidov izobraževanja udeležencev: rok september 2023, februar in julij 2024, nosilci organizatorji izobraževanja, zadolženi za posamezne programe, strokovni aktivi, komisija za kakovost
  5. Vrednotenje rezultatov in učinkov svetovalne dejavnosti javne službe: rok februar 2024, avgust 20243, svetovalci svetovalne dejavnosti javne službe, komisija za kakovost

  SAMOEVALVACIJA

  6. Izvedba tretjega dela tridelnega cikla samoevalvacije, rok oktober 2023, v skladu z akcijskim načrtom za razvoj kakovosti, nosilci svetovalka za kakovost, komisija za kakovost, organizatorji izobraževanja, svetovalci

  II. RAZVIJANJE KAKOVOSTI

  7. Tematski andragoški zbor o dosežkih in izzivih pri razvoju kakovosti, rok februar 2024, nosilci direktorica, svetovalka za kakovost, komisija za kakovost
  8. Imenovanje novih članov komisije za kakovost, rok februar 2024, nosilka direktorica
  9. Presoja ustreznosti obstoječe listine kakovosti, rok junij 2024, nosilci svetovalka za kakovost, komisija za kakovost

  III. DRUGO DELO V ZVEZI S KAKOVOSTJO

  10. Izpeljava skupnih aktivnosti, ki jih letno določi slovensko omrežje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih, rok v skladu s časovnico Andragoškega centra Slovenije, nosilci svetovalka za kakovost in drugi v skladu z vsebino določenih aktivnosti
  11. Priprava poročila o kakovosti za leto 2023/24, rok september 2024, nosilci direktorica, komisija za kakovost, svetovalka za kakovost

  KOORDINACIJA IN STROKOVNA PODPORA

  Podrobnejši načrt dela je razviden iz Letnega načrta kakovosti za leto 2023/24, ki ga je pripravila Komisija za kakovost. Ta tudi skrbi za koordinacijo vseh dejavnosti na področju kakovosti, sestavljajo pa jo:

  Tanja Avman, predsednica, svetovalka za kakovost,
  Nina Salobir, predstavnica strokovnih delavcev,
  Anja Miklavčič, predstavnik učiteljev,
  Mare Žvan, predstavnik svetovalne dejavnosti,
  Katja Končan, predstavnica udeležencev izobraževanja,
  Rozi Bernik, predstavnica delodajalcev.
  Strokovno podporo in svetovanje pri načrtovanih nalogah nudi svetovalka za kakovost izobraževanja odraslih Tanja Avman.

  V letošnjem letu želimo z načrtovanimi aktivnostmi na področju kakovosti izobraževanja odraslih doseči naslednje cilje:

  • oceniti, v kolikšni meri dosegamo načrtovani vpis v izobraževalne programe in svetovalno dejavnost javne službe in kakšna je kakovost postopkov, ki jih v ta namen izvajamo,
  • analizirati svoje ravnanje za zmanjšanje osipa v daljših programih,
  • presoditi, v kolikšni meri uresničujemo pričakovanja udeležencev izobraževanja in svetovalne dejavnosti javne službe,
  • ugotoviti, kakšne učne rezultate dosegajo naši udeleženci v različnih programih in jih primerjati z rezultati v prejšnjih letih,
  • ugotoviti, koliko udeležencev, vključenih v svetovalno dejavnost, se je vključilo v izobraževanje in učenje,
  • uvesti izboljšave za izboljšanje kakovosti na podlagi ugotovitev poglobljene samoevalvacije,
  • ohraniti pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti, ki ga podeljuje Andragoški center Slovenije,
  • presoditi, ali je naša Lista kakovosti potrebna prenove,
  • aktivno delovati v slovenskem omrežju svetovalcev za kakovost,
  • izpeljati postopek imenovanja novih članov komisije za kakovost.

  I. PRESOJANJE KAKOVOSTI

  REDNO SPREMLJANJE KAKOVOSTI

  1. ANALIZA DOSEŽENEGA VPISA Z VIDIKA KAKOVOSTI

  Vsako leto spremljamo doseženi vpis, zato da bi ocenili gibanja vpisa in doseganje ciljnih skupin iz lokalnega okolja.

  Načrtovani kazalniki:
  • doseganje vpisa v program osnovne šola za odrasle v primerjavi s preteklim letom v obsegu vsaj 110 %,
  • doseganje vpisa v srednješolske programe v primerjavi s preteklim letom v obsegu vsaj 90 %,
  • doseganje vpisa v neformalne programe v primerjavi s preteklim letom v obsegu vsaj 150 %,
  • vsaj ena obravnava doseganja in analize vpisa na andragoškem zboru.

  Rok: avgust 2024
  Odgovorni nosilec: komisija za kakovost
  2. SPREMLJANJE OSIPA IN KAKOVOSTI DELA S POTENCIALNIMI OSPINIKI

  V vseh daljših programih mesečno spremljamo osip vpisanih udeležencev (formalni izpisi, neudeležba na predavanjih in drugih organiziranih oblikah izobraževanja, neuspešno opravljanje obveznosti).

  Načrtovani kazalniki:
  • zmanjšanje osipa v srednješolskih programih pod 20 %,
  • zmanjšanje osipa v osnovni šoli za odrasle pod 20 %,
  • zmanjšanje osipa/opustitve izobraževanja v neformalnih programih pod 5 %,
  • vsaj ena razprava o osipu/opustitvi izobraževanja na vseh strokovnih aktivih v šolskem letu,
  • osebni stik z vsemi, ki so prekinili z izobraževanjem,
  • krajša analiza ukrepov za zmanjševanje osipa, ki jo pripravi komisija za kakovost.

  Rok: mesečno, od oktobra 2023 do junija 2024
  Odgovorni nosilec: organizatorji izobraževanja, zadolženi za posamezne programe, strokovni aktivi, komisija za kakovost

  3. SPREMLJANJE ZADOVOLJSTVA UDELEŽENCEV IZOBRAŽEVANJA

  Vsako leto spremljamo zadovoljstvo udeležencev z izobraževanjem, anketiranje zajema splošna vprašanja o zadovoljstvu z učitelji, urnikom, učilnico, učnim gradivom in z uporabnostjo pridobljenega znanja.

  Načrtovani kazalniki:
  • dve izpeljavi anketiranja udeležencev izobraževanja v programih, ki so daljši od 80 ur (ob polovici trajanja programa in ob njegovem zaključku),
  • ena izpeljava anketiranja udeležencev izobraževanja v programih, krajših kot 80 ur (ob zaključku izobraževanja),
  • priprava zbirnikov in krajših analiz o zadovoljstvu,
  • povprečna ocena zadovoljstva udeležencev vsaj z oceno 4 na lestvici od 1 do 5,
  • obravnava analiz zadovoljstva na strokovnih aktivih.

  Rok: januar in junij 2024 za srednješolske programe in osnovno šolo za odrasle, pri neformalnih programih ob njihovih zaključkih
  Odgovorni nosilec: organizatorji izobraževanja, zadolženi za posamezne programe, komisija za kakovost

  4. VREDNOTENJE REZULTATOV IZOBRAŽEVANJA
  Med rednim spremljanjem kakovosti našega dela zelo pomembno mesto dajemo spremljanju doseženih rezultatov izobraževanja. Tako kot vsa leta doslej, bomo tudi letos spremljali:

  Načrtovani kazalniki:
  • spremljanje uspeha udeležencev srednješolskih programov in osnovne šole za odrasle po osebnem izobraževalnem načrtu,
  • spremljanje uspeha udeležencev pri zaključnih izpitih,
  • spremljanje uspeha udeležencev na poklicni maturi,
  • spremljanje uspeha udeležencev tečajev za voznike viličarjev in upravljanje mostovnih dvigal,
  • spremljanje uspeha udeležencev v programih, ki jih sofinancira lokalna skupnost, država ali Evropska unija,
  • spremljanje uspeha udeležencev programa Začetna integracija priseljencev (ZIP),
  • spremljanje uspeha udeležencev študijskih krožkov.

  Rok: februar in julij 2024
  Odgovorni nosilec: organizatorji izobraževanja, zadolženi za posamezne programe, strokovni aktivi, komisija za kakovost

  SAMOEVALVACIJA

  5. IZVEDBA TRETJEGA DELA TRIDELNEGA CIKLA SAMOEVALVACIJE

  V letošnjem letu bomo izvajali tretji del tridelnega cikla samoevalavacije.

  Načrtovani kazalniki:
  • izpeljava štirih akcij iz akcijskega načrta za razvoj kakovosti

  Rok: 30. oktober 2023, v skladu z akcijskim načrtom za razvoj kakovosti
  Odgovorni nosilec: svetovalka za kakovost, komisija za kakovost, organizatorji izobraževanja

  II. RAZVIJANJE KAKOVOSTI

  6. TEMATSKI ANDRAGOŠKI ZBOR O DOSEŽKIH IN IZZIVIH PRI RAZVOJU
  KAKOVOSTI

  Načrtovani kazalniki:

  • pripravljena izhodišča za razpravo,
  • objava izhodišč za razpravo in vabila sodelavcem,
  • izpeljava tematskega andragoškega zbora,
  • pripravljen zapis razprave s predlogi in njegova objava na spletu.

  Rok: februar 2024
  Odgovorni nosilec: direktorica, svetovalka za kakovost, komisija za kakovost

  III. DRUGO DELO V ZVEZI S KAKOVOSTJO

  7. OBNOVITEV PRAVICE DO UPORABE ZELENEGA ZNAKA KAKOVOSTI

  Naš zavod je nosilec Zelenega znaka kakovosti, ki ga podeljuje Andragoški center Slovenije. 31. marca 2024 nam poteče pravica do uporabe tega znaka, ki pa jo želimo obnoviti.

  Načrtovani kazalniki:
  • pregled pravilnika za pridobitev znaka in priprava opravil, ki jih je potrebno opraviti do naslednjega razpisa za pridobitev znaka.

  Rok: v skladu s časovnico ACS
  Odgovorni nosilec: komisija za kakovost

  8. IMENOVANJE NOVIH ČLANOV KOMISIJE ZA KAKOVOST

  Trem članom komisije za kakovost je prenehal mandat, ker se je spremenila njihova vloga ali sodelovanje v zavodu, zato moramo izpeljati postopke imenovanja novih članov.

  Načrtovani kazalniki:
  • priprava liste možnih kandidatov in opravljeni razgovori z njimi o pripravljenosti za delo v komisiji,
  • priprava predloga članov komisije in njihova obravnava v skladu s pravilnikom o delu komisije za kakovost,
  • imenovanje novih članov komisije na svetu zavoda.

  Rok: september 2023
  Odgovorni nosilec: direktorica

  9. PRESOJA USTREZNOSTI OBSTOJEČE LISTINE KAKOVOSTI

  Listino kakovosti smo pripravili v letu 2016, od tedaj pa so se razmere v naši organizaciji tudi na področju presojanja in razvijanja kakovosti precej spremenile, zato je potrebno presoditi, ali je obstoječe besedilo še primerno, ali pa ga je potrebno spremeniti.

  Načrtovani kazalniki:
  • pripravljena vprašanja v zvezi s primernostjo obstoječe Listine kakovosti,
  • izpeljana razprava na komisiji za kakovost o primernosti obstoječe Listine kakovosti na podlagi pripravljenih vprašanj,
  • na podlagi ugotovitev priprava predlogov za dopolnitev obstoječe Listine kakovosti, če se po tem izkaže potreba.

  Rok: junij 2024
  Odgovorni nosilec: svetovalka za kakovost, komisija za kakovost+

  10. IZPELJAVA SKUPNIH AKTIVNOSTI, KI JIH LETNO DOLOČI SLOVENSKO OMREŽJE SVETOVALCEV ZA KAKOVOST IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

  Smo del slovenskega omrežja svetovalcev za kakovost, ki vsako leto določi neko skupno aktivnost, ki jo izpeljujemo v vseh sodelujočih organizacijah. Ta aktivnost za leto 2023/24 še ni določena, jo bomo pa vsekakor izpeljevali.

  Načrtovani kazalniki:
  • v skladu s kazalniki, ki bodo določeni v slovenskem omrežju svetovalcev za kakovost.

  Rok: v skladu s časovnico Andragoškega centra Slovenije.
  Odgovorni nosilec: svetovalka za kakovost in drugi v skladu z vsebino določenih aktivnosti.

  11. PRIPRAVA POROČILA O KAKOVOSTI ZA LETO 2023/24

  Načrtovana kazalnika:
  • pripravljeno poročilo
  • objava poročila na spletu

  Rok: september 2024.
  Odgovorni nosilec: direktorica, svetovalka za kakovost, komisija za kakovost.

  KOORDINACIJA IN STROKOVNA PODPORA

  Za koordinacijo dela skrbi Komisija za kakovost, ki jo sestavljajo:
  Tanja Avman, predsednica, svetovalka za kakovost,
  Nina Salobir, predstavnica strokovnih delavcev,
  Anja Miklavčič, predstavnik učiteljev,
  Mare Žvan, predstavnik svetovalne dejavnosti,
  Katja Končan, predstavnica udeležencev izobraževanja,
  Rozi Bernik, predstavnica delodajalcev.

  Strokovno podporo in svetovanje pri načrtovanih nalogah nudi svetovalka za kakovost izobraževanja odraslih Tanja Avman.

  Na Ljudski univerzi Škofja Loka kakovosti izobraževanja odraslih vseskozi posvečamo veliko pozornost. Načrtno in še bolj poglobljeno pa si za razvoj kakovosti prizadevamo od leta 2003, ko smo prvič izpeljali samoevalvacijo po modelu POKI, ki ga je razvil Andragoški center Slovenije.

  Andragoški center Slovenije je Ljudski univerzi Škofja Loka podelil pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti.

  Izobraževalna organizacija z Zelenim znakom kakovosti izkazuje, da sistematično skrbi za kakovost svojih storitev v izobraževanju.

  Pravica do uporabe Zelenega znaka kakovosti je Ljudski univerzi Škofja Loka podeljena za obdobje od 1. 4. 2024 do 31. 3. 2027.

  Svetovalka za kakovost izobraževanja odraslih svetuje vsem, ki so na Ljudski univerzi Škofja Loka vključeni v procese uvajanja in izpeljevanja samoevalvacije oz. svetuje v procesih opredeljevanja, presojanja in razvijanja kakovosti, da bi ti procesi potekali učinkovito in prinašali rezultate, ki bi omogočali nenehen razvoj kakovosti.

  Svetovalka za kakovost izobraževanja odraslih opravlja tudi vlogo koordinatorja različnih aktivnosti za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih v izobraževalni organizaciji in po dogovoru v komisiji za kakovost tudi izpeljuje dogovorjene aktivnosti. 

  Svetovalka za kakovost je aktivna tudi v omrežju svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih, kjer sodeluje pri izpeljavi skupnih razvojnih in promocijskih aktivnostih, ki jih strokovno koordinira Andragoški center Slovenije.

  Svetovalka za kakovost izobraževanja odraslih na Ljudski univerzi Škofja Loka je od leta 2006 Tanja Avman.

   

  Dan za kakovost je skupna promocijska akcija omrežja svetovalcev za kakovost in omrežja nosilcev zelenega znaka kakovosti.

  Akcija Dan za kakovost je namenjena pogovorom in ozaveščanju sodelavcev, udeležencev, partnerjev in druge strokovne in širše javnosti o sistematičnem delu organizacije na področju kakovosti izobraževanja odraslih in dosežkih, h katerim je to delo pripomoglo.

  Z akcijo želimo povečati ozaveščanje strokovne in širše javnosti o aktivnostih organizacij za izobraževanje odraslih pri njihovi skrbi za kakovostno izobraževanje. Želimo doseči tudi boljšo prepoznavnost omrežja svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih ter prepoznavnost organizacij, ki se ponašajo s pravico do uporabe zelenega znaka kakovosti.

  V letu 2024 bo akcija Dan za kakovost potekala v petek, 24. maja.

   

  Naročite se na naše novice

  10 + 11 =

  Zapri nastavitve dostopnosti