Loading...

Predmetnik

Programske enote Obvezno/izbirno Število kreditnih točk
A – splošnoizobraževalni predmeti    
Slovenščina obvezno 24
Matematika obvezno 19
Tuji jezik I obvezno 20
Tuji jezik II obvezno 10
Umetnost obvezno 3
Zgodovina obvezno 3
Geografija obvezno 3
Sociologija obvezno 3
Psihologija obvezno 3
Kemija obvezno 5
Biologija obvezno 5
Športna vzgoja oproščeno 14
Skupaj A   114
B – Strokovni moduli    
Poslovni projekti obvezno 12
Poslovanje podjetij obvezno 14
Ekonomika poslovanja obvezno 12
Sodobno gospodarstvo obvezno 21
Dva modula izbirno 13
Skupaj B   79

Od tega:

C – Praktično izobraževanje v šoli

  30
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu   6
D – Interesne dejavnosti   14
E – Odprti kurikulum   23
Poklicna matura (storitev in zagovor)   4
Skupaj kreditnih točk   240