Loading...

Letno poročilo o samoevalvaciji, spremljanju in drugih procesih presojanja in razvijanja kakovosti za izobraževalno leto 2018/2019

LETNO POROČILO O SAMOEVALVACIJI, SPREMLJANJU IN DRUGIH PROCESIH PRESOJANJA IN RAZVIJANJA KAKOVOSTI ZA IZOBRAŽEVALNO LETO 2018/2019

Za nadaljnji razvoj kakovosti smo v izobraževalnem letu 2018/2019 izpeljevali aktivnosti na naslednjih področjih:
1. Samoevalvacija
2. Redno spremljanje kakovosti
3. Spremljanje kakovosti v Svetovalnem središču Gorenjska 1 po modelu ISIO
4. Usposabljanje za kakovost
5. Posebne aktivnosti za kakovost izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja

Za uresničevanje zastavljenih ciljev smo delovali vsi zaposleni in naši zunanji sodelavci, še posebej pa:
1. Komisija za kakovost
2. Svetovalka za kakovost

1. SAMOEVALVACIJA

V izobraževalnem letu 2018/2019 smo izvajali drugo leto triletnega cikla samoevalvacije.

Doseženi kazalniki:

1.1 Izdelano samoevalvacijsko poročilo
Za v lanskem letu zbrane podatke, mnenja in dejstva na izbranih področjih in podpodročjih, to je:
Področje: Učinki izobraževanja odraslih
Podpodročje: Krepitev položaja odraslih na trgu dela
Kazalnik 1: Povečane zaposlitvene možnosti

Področje: Rezultati izobraževanja odraslih
Podpodročje: Udeležba odraslih v izobraževanju
Kazalnik 1: Število in značilnosti odraslih v izobraževanju

Področje: Rezultati izobraževanja odraslih
Podpodročje: Splošna uspešnost odraslih v izobraževanju
Kazalnik 1: Osip odraslih pri izobraževanju
Kazalnik 2: Uspešnost odraslih pri zunanjem vrednotenju znanja
Kazalnik 3: Število odraslih, ki uspešno dokončajo izobraževanje

smo pripravili pisne interpretacije in jih zapisali v samoevalvacijsko poročilo. Povzetek poročila smo objavili na spletni strani www.lu-skofjaloka.si.

1.2 Izpeljane razprave o samoevlavacijskem poročilu na strokovnih aktivih, na andragoškem zboru in na svetu zavoda:
O samoevalvacijskem poročilu smo organizirali razprave na:
komisiji za kakovost (6. 9. 2018),
kolegiju direktorice (10. 9. 2018),
andragoškem zboru (27. 9. 2018),
svetu zavoda (18. 10. 2018).

1.3 Pripravljen akcijski načrt za razvoj kakovosti
V razpravah smo zbrali vrsto predlogov o možnih in potrebnih spremembah pri ravnanju na izbranih podpodročjih. Komisija za kakovost je te predloge že zbrala in oblikovala akcijski načrt za razvoj kakovosti, ki ga bomo izvajali v izobraževalnem letu 2019/2020.

2. REDNO SPREMLJANJE KAKOVOSTI

Poleg samoevalvacije smo tudi v letošnjem letu redno spremljali nekatere vidike naše kakovosti in jih vrednotili. Ti vidiki so:

2.1 Analiza doseženega vpisa
Vsako leto spremljamo dosežen vpis z namenom, da ocenimo trende vpisa.

Doseženi kazalniki:

2.1.1 Doseganje vpisa v srednješolske programe
Vpis v programe je v primerjavi s preteklim letom spet upadel, dosegli smo 23 vpisanih, kar je za 36,11 % manj vpisanih kot v lanskem izobraževalnem letu.

2.1.2 Doseganje vpisa v neformalne programe
Vpis v neformalne programe se je povečal. V primerjavi z lanskim letom imamo 150,6 % več vpisanih, k temu so prispevali vpisi v brezplačne programe projektov Znanje nas aktivira (ZNA) 2 ter Centra medgeneracijskega učenja.

2.1.3 Doseganje vpisa v javno veljavni program Začetna integracija priseljencev (ZIP)
Vpis v program se je povečal. V primerjavi z lanskim letom imamo 131,7 % več vpisanih.

2.2 Spremljanje osipa
V vseh programih mesečno spremljamo osip vpisanih udeležencev (formalni izpisi, neudeležba na predavanjih, neuspešno opravljanje obveznosti).

Doseženi kazalniki:

2.2.1 Osip v srednješolskih programih
V srednješolskih programih je bil 43,4 % osip.

2.2.2 Osip / prekinitev programa v neformalnih programih
V neformalnih programih nismo imeli osipa.

2.2.3 Osip / prekinitev v javno veljavnem programu Začetna integracija priseljencev
V programu je bil 27,9 % osip.

2.2.4 Osebni stik z vsemi, ki so prekinili s srednješolskim izobraževanjem
Vodja izobraževanja je vse osipnike osebno preko telefona ali pisno povabil na osebni pogovor. Na pogovor je prišlo 40 % povabljenih, nihče se ni odločil za nadaljevanje izobraževanja.

2.2.5 Osebni stik z vsemi, ki so prekinili z izobraževanjem v javno veljavnem programu Začetna integracija priseljencev
Vodja izobraževanja je vse osipnike osebno preko telefona ali pisno povabil na osebni pogovor. Na pogovor je prišlo 10,4 % povabljenih, nihče se ni odločil za nadaljevanje izobraževanja.

2.3 Spremljanje zadovoljstva udeležencev
Vsako leto spremljamo zadovoljstvo udeležencev z izobraževanjem.

2.3.1 Anketiranje udeležencev projekta Znanje nas aktivira (ZNA) in Znanje nas aktivira (ZNA) 2 ob zaključku programa
Anketa zajema splošna vprašanja, ki zadevajo zadovoljstvo udeležencev ter vprašanji o vsebini programa. Vsebino ankete je podobna preteklim anketam, letos pa smo še dodali vprašanji o zadovoljstvu z vsebino programa, ker gre za neformalne programe, ki smo jih pripravili sami ter na zanima odziv.

2.3.2 Anketiranje udeležencev srednješolskih programov
Anketa zajema splošna vprašanja, ki zadevajo zadovoljstvo udeležencev na ravni predmeta. Anketiranje smo izvedli junija 2019.

2.3.3 Anketiranje udeležencev programa Začetna integracija priseljencev ob zaključku programa
Anketa zajema splošna vprašanja, ki zadevajo zadovoljstvo udeležencev z učitelji, učnimi gradivi, urnikom, učilnico ter uporabnostjo pridobljenega znanja.

2.3.4 Anketiranje udeležencev neformalnih programov (Lokalna učna središča, Center medgeneracijskega učenja, študijski krožki, Slovenski jezik za tujce, tečaj za voznike viličarjev in dvigala)
Anketa zajema splošna vprašanja, ki zadevajo zadovoljstvo udeležencev z učitelji, učnimi gradivi, urnikom, učilnico ter uporabnostjo pridobljenega znanja.

2.3.5 Priprava zbirnikov in krajše analize o zadovoljstvu.
Pripravila jih je svetovalka za kakovost.

2.3.6 Povprečna ocena zadovoljstva udeležencev
Temeljna ugotovitev je, da je zadovoljstvo z našimi storitvami zelo dobro. Povprečne ocene zadovoljstva z učitelji, učnimi gradivi, urnikom, učilnico ter uporabnostjo pridobljenega znanja za posamezne programe so se gibale med 4 in 5.

2.3.7 Obravnava analiz zadovoljstva
Analizo o zadovoljstvu udeležencev s posameznim programom v projektu Znanje nas aktivira je svetovalka za kakovost obravnavala s posameznim učiteljem takoj po zaključku programa.
Analizo o zadovoljstvu vseh programov smo obravnavali na kolegiju direktorice (2. 9. 2019) ter na komisiji za kakovost (3. 9. 2019).

2.3.8 Izpeljava ukrepanja na podlagi pridobljenih rezultatov.
V brezplačnih neformalnih programih so udeleženci izrazili željo, da bi nadaljevali z brezplačnim izobraževanjem, zato se bomo še naprej prijavljali na občinske, državne in evropske razpise, k zagotavljajo financiranje izobraževalnih programov. V drugih programih nismo zaznali večjega nezadovoljstva, ki bi zahtevalo ukrepanje.

2.4 Vrednotenje rezultatov izobraževanja
Med redno spremljanje kakovosti našega dela, zelo pomembno mesto namenjamo spremljanju doseženih rezultatov izobraževanja.

Doseženi kazalniki:

2.4.1 Spremljanje uspeha udeležencev na zaključnih izpitih
V izobraževalnem letu 2018/2019 nismo izvedli zaključnih izpitov, ker se udeleženci niso prijavili.

2.4.2 Spremljanje uspeha udeležencev na poklicni maturi
Na poklicno maturo 2018 v jesenskem in zimskem roku se ni prijavil noben udeleženec.
Na poklicno maturo 2019 v spomladanskem roku je bilo prijavljenih 7 udeleženk. 1 udeleženka se je v roku odjavila od poklicne mature. Poklicno maturo je opravljalo 6 udeleženk. 5 udeleženk je uspešno opravilo poklicno maturo, ena udeleženka je uspešno opravila prvi del poklicne mature, drugi del pa bo opravljala v jesenskem izpitnem roku.

2.4.3 Spremljanje uspeha udeležencev študijskih krožkov
Uspešnost udeležencev študijskih krožkov merimo z javnimi predstavitvami njihovega delovanja. V letošnjem letu so naši študijski krožki organizirali naslednje javne predstavitve:
20 let pogrešan (gledališka predstava, 12. 1. 2019),
Samozavesten in odgovoren občan (javni nastop, 20. 5. 2019),
Rožce zdravja spod Ratitovca (priročnik, 5. 6. 2019),
Knapovske štorije s Todraža (zbirka zgodb, 11. 6. 2019),
Mi na filmu (objava filma na spletni strani, 29. 8. 2019).

3. SPREMLJANJE KAKOVOSTI V SVETOVALNEM SREDIŠČU ISIO

Junija 2017 smo pričeli z 2-letnim ciklom samoevalvacije. V izobraževalnem letu smo nadaljevali z aktivnostmi iz akcijskega načrta za razvoj kakovosti, ki ga je 10. aprila 2018 sprejel Strateški svet svetovalnega središča Gorenjska 1.

4. USPOSABLJANJE ZA KAKOVOST

Andragoški center Slovenije je 6. 2. 2019 organiziral spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih z naslovom Spremljanje kakovosti dela učitelja. Svetovalka za kakovost Tanja Avman se spopolnjevanja ni mogla udeležiti, zato se ga je udeležila organizatorka izobraževanja Nina Triller Albreht.

5. POSEBNE AKTIVNOSTI ZA KAKOVOST IZREDNEGA POKLICNEGA IN STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA

5.1 Organizacijski model izvajanja izrednega izobraževanja
Po individualnem organizacijskem modelu smo izvajali naslednje izobraževalne programe:
Predšolska vzgoja (poklicni tečaj),
Predšolska vzgoja (srednje strokovno izobraževanje),
Ekonomski tehnik (srednje strokovno izobraževanje),
Trgovec (srednje poklicno izobraževanje).

Kakovost izpeljave in učinkov v teh programih smo izpeljevali s sprotnim spremljanjem in samoevalvacijo, kakor je opisano v prejšnjih poglavjih tega poročila.

5.2 Usposobljenost strokovnih delavcev, ki sodelujejo pri načrtovanju ali izvajanju izrednega izobraževanja in ukrepi za izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev
Strokovni delavci, ki sodelujejo pri načrtovanju ali izvajanju izrednega izobraževanja izpolnjujejo predpisane pogoje o smeri in stopnji strokovne izobrazbe.
Učitelji so se dodatno izobraževalni na šolah, kjer so redno zaposleni.

5. 3 Podpora samostojnega učenja udeležencev
Udeležencem zagotavljamo pri vsakem predmetu avtorsko učno gradivo, ki ga pripravi učitelj. Udeleženci imajo možnost konzultacij pri učiteljih.
Udeleženci so se lahko brezplačno učili v središču za samostojno učenje.

6. KOMISIJA ZA KAKOVOST

Osrednje mesto, kjer se načrtujejo, koordinirajo in vrednotijo vse aktivnosti, povezane z delovanjem notranjega sistema kakovosti, predstavlja Komisija za kakovost.

Dosežena kazalnika:

6.1 Letni načrt dela na področju kakovosti
Na podlagi letnega delovnega načrta Ljudske univerze Škofja Loka je komisija za kakovost pripravila podroben letni načrt dela z nosilci in roki.

6.2 Priprava letnega poročila o kakovosti
Komisija za kakovost pripravi poročilo o vseh aktivnostih, ki so bile v preteklem šolskem letu izpeljane pri presojanju in razvijanju kakovosti.

6.3 Letna uskladitev akcijskega načrta za razvoj kakovosti
V organizaciji imamo akcijski načrt za razvoj kakovosti, ki temelji na izpeljani samoevalvaciji in drugih oblikah presojanja kakovosti. Ker vsako leto izpeljemo različne oblike presojanja kakovosti, ki narekujejo določene aktivnosti za razvoj kakovosti, komisija za kakovost vsako leto ob začetku leta pregleda veljavni akcijski načrt za razvoj kakovosti in ga dopolni z novimi aktivnostmi, ki jih nato izpeljujemo.

6.4 Koordinacija vseh aktivnostih v zvezi s kakovostjo, opredeljenih v podrobnem letnem načrtu in vrednotenje rezultatov
Komisija za kakovost se je sestala desetkrat, izpeljevala vse potrebne aktivnosti, da so se uresničevali letni načrti v zvezi s kakovostjo, na koncu leta pa je pripravila tudi vrednotenje izpeljanih ukrepov.

6.5. Priprava letnega poročila o kakovosti
Komisija za kakovost pripravi podrobno poročilo o vseh aktivnostih, ki so bile v preteklem letu izpeljane pri presojanju in razvijanju kakovosti.

7. SVETOVALKA ZA KAKOVOST

V naši organizaciji deluje svetovalka za kakovost, ki to delo sicer opravlja poleg svojega rednega dela, njena vloga pa je posredovanje znanja o kakovosti drugim, svetovanje drugim pri delu za razvoj kakovosti, nekatere aktivnosti pa izpeljuje tudi sama.

7.1 Svetovalno delo
Svetovalka za kakovost je redno izvajala svetovanje zaposlenim pri izpeljavi različnih aktivnostih za presojanje in razvijanje kakovosti. Letos je največ svetovanja namenila učiteljem pri izpeljavi samovrednotenja.

7.2 Sodelovanje s Komisijo za kakovost
Svetovalka za kakovost je predsednica Komisije za kakovost, tako da je usmerjala delo Komisije za kakovost.

7.3 Izpeljava aktivnosti, ki jih letno določi slovensko omrežje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih
V letu 2018 se je slovensko omrežje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih odločilo, da bo skupna aktivnost Učitelj in njegova vloga pri sprotnem spremljanju kakovosti. Svetovalka za kakovost je izpeljala vodene pogovore z učitelji, anketirala udeležence ter pripravila nove vprašalnike o zadovoljstvu udeležencev z različnimi vidiki dela učiteljev.

Sodelovali smo v skupni promocijski aktivnosti v omrežju svetovalcev za kakovost v okviru Tedna vseživljenjskega učenja 2019. Svetovalka za kakovost je 17. 5. 2019 za sodelavce organizirala delavnico Spletno anketiranje ter pripravila razstavo Kakovost od A do Z.

Naročite se na naše novice

Izberite tematike, ki vas zanimajo

Izpolnite spodnja polja