Loading...

Letno poročilo komisije za kakovost za šolsko leto 2016/17

LETNO POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST

Za nadaljnji razvoj kakovosti smo v izobraževalnem letu 2016/2017 izpeljevali aktivnosti na naslednjih področjih:

 1. Samoevalvacija
 2. Redno spremljanje kakovosti
 3. Zeleni znak kakovosti
 4. Usposabljanje za kakovost
 5. Spremljanje kakovosti v Svetovalnem središču Gorenjska 1 po modelu ISIO

Za uresničevanje zastavljenih ciljev smo delovali vsi zaposleni in naši zunanji sodelavci, še posebej pa:

 1. Direktorica
 2. Komisija za kakovost
 3. Svetovalka za kakovost

1.  SAMOEVALVACIJA

V izobraževalnem letu 2016/2017 smo izvajali prvo leto samoevalvacije.

Doseženi kazalniki:

1.1 Izbor področij in kazalnikov, ki bodo predmet samoevalvacije

Komisija za kakovost je izbrala področje, podpodročje in kazalnike, ki smo jih poglobljeno presojali v samoevalvaciji.

Izbrani so bili:

Področje: Rezultati

Podpodročje: Zadovoljstvo udeležencev in partnerjev

Kazalnik: Zadovoljstvo udeležencev z izobraževanjem

Področje: Promocija izobraževanja odraslih in animacija odraslih za izobraževanje

Podpodročje: Animacija odraslih za izobraževanje

Kazalnik: Animacija za vključevanje v posamezne izobraževalne programe

Področje: Prostori in oprema

Podpodročje: Prostori

Kazalnik: Učni prostori

1.2 Izdelan samoevalvacijski načrt

Po izboru področja, podpodročja in kazalnikov je komisija pripravila samoevalvacijski načrt, v katerem je natančno opredelila:

 • samoevalvacijska vprašanja,
 • subjekte, ki smo jih vključili v presojanje (udeležence izobraževalnih programov v projektu Znanje nas aktivira (ZNA), zaposleni na Ljudski univerzi Škofja Loka, župani Občin Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri, člani Komisije za kakovost)
 • metode presojanja (metoda anketiranja, metoda vodenega pogovora, metoda analize dokumentacije, fokusna skupina, evalvacijski razgovor)

1.3 Pripravljen instrumentarij za izpeljavo samoevalvacije

Na podlagi samoevalvacijskega načrta je komisija za kakovost koordinirala pripravo potrebnih instrumentov za presojo kakovosti. Pripravljeni so bili:

 • anketni vprašalnik za udeležence izobraževanja
 • opomnik za vodeni pogovor
 • vprašanja za fokusno skupino

Uporabili smo tudi pripomoček za samoevalvacijo spletnih strani o izobraževanju odraslih in o kakovosti iz priročnika Mozaik kakovosti.

1.4 Izpeljano presojanje kakovosti

Anketiranje udeležencev je bilo izpeljano ob zaključku posameznega programa v obdobju od 26. oktobra 2016 do 30. junija 2017. Anketiranih je bilo 286 udeležencev izobraževanja.

Fokusno skupino smo izvedli 28. junija 2017.

Člani komisije za kakovost so samoevalvirali spletne strani in podstrani o kakovosti 29. junija 2017.

1.5 Izdelani zbirniki kvalitativnih in zbirniki drugih podatkov v skladu s samoevalvacijskim načrtom

Komisija za kakovost je od junija do septembra 2017 pripravila pisne zbirnike zbranih podatkov in sicer:

 • zbirnik anketnih vprašalnikov,
 • zbirnik vodenih pogovorov,
 • zbirnik fokusne skupine,
 • samoevalvacija spletne strani in podstrani o kakovosti.
 1. REDNO SPREMLJANJE KAKOVOSTI

 Poleg samoevalvacije smo tudi v letošnjem letu redno spremljali nekatere vidike naše kakovosti in jih vrednotili. Ti vidiki so:

 2.1 Analiza doseženega vpisa

Vsako leto spremljamo dosežen vpis z namenom, da ocenimo trende vpisa.

Doseženi kazalniki:

2.1.1 Doseganje vpisa v srednješolske programe

Vpis v programe je v primerjavi s preteklim letom spet upadel, dosegli smo 67 vpisanih, kar je  23,9 % manj kot v lanskem izobraževalnem letu.

2.1.2 Doseganje vpisa v neformalne programe

Vpis v neformalne programe se je zelo povečal. V primerjavi z lanskim letom imamo  313,6 % več vpisanih, k temu so prispevali vpisi v brezplačne programe projekta Znanje nas aktivira (ZNA) ter programe medgeneracijskega učenja.

 2.2 Spremljanje osipa

V vseh programih srednješolskega izobraževanja mesečno spremljamo osip vpisanih udeležencev (formalni izpisi, neudeležba na predavanjih, neuspešno opravljanje obveznosti).

Doseženi kazalniki:

2.2.1 Osip v srednješolskih programih

V srednješolskih programih je bil 40,3 % osip.

2.2.2 Osip / prekinitev programa v neformalnih programih

V neformalnih programih nismo imeli osipa.

2.2.3 Osebni stik z vsemi, ki so prekinili s srednješolskim izobraževanjem

Vodja izobraževanja je vse osipnike osebno preko telefona ali pisno povabil na osebni pogovor. Na pogovor je prišlo 22,2 % povabljenih, nihče se ni odločil za nadaljevanje izobraževanja.

 • Spremljanje zadovoljstva udeležencev

Vsako leto spremljamo zadovoljstvo udeležencev z izobraževanjem.

2.3.1 Anketiranje udeležencev projekta Znanje nas aktivira (ZNA) ob zaključku programa

Anketa zajema splošna vprašanja, ki zadevajo zadovoljstvo udeležencev ter vprašanji o vsebini programa. Vsebino ankete je podobna preteklim anketam, letos pa smo še dodali vprašanji o zadovoljstvu z vsebino programa, ker gre za neformalne programe, ki smo jih pripravili sami ter na zanima odziv.

2.3.2 Anketiranje udeležencev srednješolskih programov

Anketa zajema splošna vprašanja, ki zadevajo zadovoljstvo udeležencev na ravni predmeta. Anketiranje smo izvedli junija 2017.

2.3.3 Anketiranje udeležencev neformalnih programov in programa Začetna integracija priseljencev ob zaključku programa

Anketa zajema splošna vprašanja, ki zadevajo zadovoljstvo udeležencev z učitelji, učnimi gradivi, urnikom, učilnico ter uporabnostjo pridobljenega znanja.

2.3.4 Priprava zbirnikov in krajše analize o zadovoljstvu.

Pripravila jih je svetovalka za kakovost.

2.3.5 Povprečna ocena zadovoljstva udeležencev

Temeljna ugotovitev je, da je zadovoljstvo z našimi storitvami zelo dobro. Povprečne ocene zadovoljstva z učitelji, učnimi gradivi, urnikom, učilnico ter uporabnostjo pridobljenega znanja za posamezne programe so se gibale med 4 in 5.

2.3.6 Obravnava analiz zadovoljstva

Analizo o zadovoljstvu udeležencev s posameznim programom v projektu Znanje nas aktivira je svetovalka za kakovost obravnavala s posameznim učiteljem takoj po zaključku programa.

Analizo o zadovoljstvu vseh programov smo obravnavali na kolegiju direktorice (septembra 2017) ter na komisiji za kakovost (18. septembra 2017).

2.3.7 Izpeljava ukrepanja na podlagi pridobljenih rezultatov.

Udeleženci programov v projektu Znanje nas aktivira (ZNA) so bili najbolj nezadovoljni s prilagojenostjo urnika njihovim službenim obveznostmi, zato bomo v urnike prilagodili tako, da bomo program izvajali vsak drugi teden samo enkrat tedensko, prav tako pa bomo še bolj oglaševali, da programe izvajamo v bližini njihovega prebivališča – v Gorenji vasi, Železnikih in Gorenji vasi. V drugih programih nismo zaznali večjega nezadovoljstva, ki bi zahtevalo ukrepanje.

 • Vrednotenje rezultatov izobraževanja

Med redno spremljanje kakovosti našega dela, zelo pomembno mesto namenjamo spremljanju doseženih rezultatov izobraževanja.

Doseženi kazalniki:

2.4.1 Spremljanje uspeha udeležencev na zaključnih izpitih

Na zaključni izpit 2016 v jesenskem roku je bilo prijavljenih 5 udeležencev. Vseh pet je  zaključni izpit uspešno opravilo.

2.4.2 Spremljanje uspeha udeležencev na poklicni maturi

Na poklicno maturo 2016 v jesenskem in zimskem roku ter na poklicno maturo 2017 v spomladanskem roku je bilo prijavljenih 17 udeležencev. 3 udeleženke so se v roku odjavile od poklicne mature. Poklicno maturo je opravljalo 14 udeležencev. 13 udeležencev je uspešno opravilo poklicno maturo, ena udeleženka poklicne mature ni opravila, ker ima popravni izpit iz predmeta Vzgoja predšolskega otroka.

2.4.3 Spremljanje uspeha udeležencev v programu Računalniška pismenost za odrasle.

Program je obiskovalo 15 udeležencev, vsi so opravljali preizkus znanja in dosegli vsaj minimalne standarde znanja.

2.4.4 Spremljanje uspeha udeležencev študijskih krožkov

Uspešnost udeležencev študijskih krožkov merimo z javnimi predstavitvami njihovega delovanja. V letošnjem letu so naši študijski krožki organizirali naslednje javne predstavitve:

Uprizoritev igre Ti očeta do praga, sine tebe čez prag (29. 7. 2017)

Testiranje nordijske hoje in srčnega utripa (25. 5. in 22. 6. 2017)

Izdelava mila in kreme (29. 5. 2017)

 1. ZELENI ZNAK KAKOVOSTI

Želimo postati nosilec Zelenega znaka kakovosti, ki ga podeljuje Andragoški center Slovenije.

Doseženi kazalnik:

3.1 Komisija za kakovost je pregledala pravilnik o podeljevanju tega znaka in pripravila pregled vsega, kar moramo pripraviti, da bi bili uspešni na razpisu. Ta pregled je obravnaval kolegij direktorice.

 1. USPOSABLJANJE ZA KAKOVOST

Svetovalka za kakovost Tanja Avman se je udeležila treh delavnic na Andragoškem centru Slovenije:

– 2. delavnica svetovalcev za kakovost v letu 2016 (10. november 2016)

– 1. delavnica svetovalcev za kakovost v letu 2017 (9. februar 2017)

– priprava samoevalvacije v dejavnosti središč ISIO v letih 2017-2018 (4. maj 2017)

 1. SPREMLJANJE KAKOVOSTI V SVETOVALNEM SREDIŠČU ISIO

V letu 2017 smo bili izbrani na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šolstvo  za izvajanje dejavnosti informiranja in svetovanja za odrasle – ISIO. Dejavnost smo izvajali od 1. januarja 2017 dalje. Junija 2017 smo pričeli z 2-letnim ciklom samoevalvacije, in sicer smo pripravili samoevalvacijski načrt za leto 2017. Izbrali smo področje Svetovalni proces ter kazalnika kakovosti Trajanje svetovalnega procesa in Strukturiranost svetovalnega procesa.

Opredelili smo standarda kakovosti za izbrana kazalnika kakovosti. Standard kakovosti pri kazalniku kakovosti Trajanje svetovalnega procesa je: Svetovalno središče zagotavlja svetovancem celosten svetovalni proces, ki jim je v pomoč pri odločanju in poteku izobraževanja in učenja. Standard kakovosti pri kazalniku kakovosti Strukturiranost svetovalnega procesa je: Svetovalno središče zagotavlja svetovancem celosten svetovalni proces, ki jim je v pomoč pri odločanju in poteku izobraževanja in učenja. Določili smo metode evalvacije (anketni vprašalnik, analiza dokumentacije) ter vire informacij (svetovanci, svetovalci).

 1. DIREKTORICA

V skladu z zakonom direktorica skrbi za uveljavljanje in nemoteno delovanje notranjega sistema kakovosti.

 1. KOMISIJA ZA KAKOVOST

Osrednje mesto, kjer se načrtujejo, koordinirajo in vrednotijo vse aktivnosti, povezane z delovanjem notranjega sistema kakovosti, predstavlja Komisija za kakovost.

Dosežena kazalnika:

7.1 Letni načrt dela na področju kakovosti

Letni načrt dela na področju kakovosti je del Letnega delovnega načrta Ljudske univerze Škofja Loka, ki ga je 7. oktobra 2016 potrdil Svet Ljudske univerze Škofja Loka.

7.2 Priprava letnega poročila o kakovosti

Komisija za kakovost pripravi poročilo o vseh aktivnostih, ki so bile v preteklem šolskem letu izpeljane pri presojanju in razvijanju kakovosti.

 1. SVETOVALKA ZA KAKOVOST

V naši organizaciji deluje svetovalka za kakovost, ki to delo sicer opravlja poleg svojega rednega dela, njena vloga pa je posredovanje znanja o kakovosti drugim, svetovanje drugim pri delu za razvoj kakovosti, nekatere aktivnosti pa izpeljuje tudi sama.

8.1 Svetovalno delo

Svetovalka za kakovost je redno izvajala svetovanje zaposlenim pri izpeljavi različnih aktivnostih za presojanje in razvijanje kakovosti. Z učitelji v projektu Znanje nas aktivira je se je takoj po izpeljanem anketiranju udeležencev ob zaključku programa pogovorila o rezultatih anketiranja ter o morebitnih spremembah pri izvedbi naslednjega programa.

8.2 Sodelovanje s Komisijo za kakovost

Svetovalka za kakovost je predsednica Komisije za kakovost, tako da je usmerjala delo Komisije za kakovost.

8.3 Izpeljava aktivnosti, ki jih letno določi slovensko omrežje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih

V letu 2017 se je slovensko omrežje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih odločilo, da bo skupna aktivnost ugotavljanje prepoznavnosti in uveljavljenosti vloge svetovalcev za svetovalca za kakovost v organizaciji. Svetovalka za kakovost je junija 2017 izpeljala anketiranje zaposlenih in zunanjih sodelavcev s spletnim anketnim vprašalnikom, ki ga je pripravil Andragoški center Slovenije.

Naročite se na naše novice

Izberite tematike, ki vas zanimajo

Izpolnite spodnja polja