Loading...
A+
Za povečavo in pomanjšavo besedila uporabite tipki CONTROL + in CONTROL -
Barvne sheme
Privzeto
Črno ozadje, zelen tekst.
Belo ozadje, črn tekst.
Modro ozadje, rumen tekst.

Letno poročilo o  kakovosti za leto 2019/20

LETNO POROČILO O KAKOVOSTI ZA LETO 2019/20

Menimo, da smo v letu 2019/20 naredili kar nekaj pomembnih korakov za zagotavljanje naše kakovosti. V celoti smo dosegli naslednje cilje:
• ocenili smo, koliko dosegamo načrtovani vpis in kakšna je kakovost postopkov, ki jih izpeljujemo v ta namen,
• analizirali smo svoje ravnanje za zmanjšanje osipa v daljših programih,
• presodili smo, koliko uresničujemo pričakovanja udeležencev izobraževanja,
• ugotovili smo, kakšne učne izide dosegajo naši udeleženci v različnih programih, in jih primerjali z izidi prejšnjih let,
• začeli smo izpeljavo poglobljene samoevalvacije,
• vpeljali smo sedem pomembnih novosti za izboljšanje kakovosti na podlagi ugotovitev presojanja iz prejšnjih let,
• dejavno smo delovali v slovenskem omrežju svetovalcev za kakovost.

I. PRESOJANJE KAKOVOSTI

REDNO SPREMLJANJE KAKOVOSTI

1. ANALIZA DOSEŽENEGA VPISA

Vsako leto spremljamo doseženi vpis, zato da bi ocenili gibanja vpisa in doseganje ciljnih skupin iz lokalnega okolja.

Načrtovani in doseženi kazalniki:

Doseganje vpisa v srednješolske programe v primerjavi s preteklim letom v obsegu vsaj 50 %
Vpis v programe je v primerjavi s preteklim letom spet upadel, dosegli smo 78,3 % vpisa lanskega šolskega leta.

Doseganje vpisa v neformalne programe v primerjavi s preteklim letom v obsegu vsaj 100 %
Vpis v neformalne programe se je zmanjšal. V primerjavi z lanskim letom imamo 10,91 % manj vpisanih, predvsem zaradi zaključka projekta Znanje nas aktivira (ZNA) ter zaradi manjšega števila izvedenih študijskih krožkov zaradi neuspeha na javnem razpisu.

Doseganje vpisa v javno veljavni program Začetna integracija priseljencev (ZIP) v primerjavi s preteklim letom v obsegu vsaj 100 %
Vpis v program se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 0,96 %.

Doseganje vpisa naših prednostnih skupin: vsaj 50 % žensk, vsaj 50 % udeležencev s triletno poklicno šolo ali manj, vsaj 50 % starejših od 45 let, vsaj 5 % brezposelnih udeležencev.
V programe je bilo vpisanih 72,3 % žensk. Triletno poklicno šolo ali manj je imelo 44,1 % udeležencev. Število vpisanih z nižjo izobrazbo se iz leta v leto zvišuje, predvsem zaradi projektov Znanje nas aktivira in Znanje nas aktivira 2, ki sta namenjena odraslim s končano manj kot štiriletno srednjo šolo. Udeležencev, starejših od 45 let, je bilo 56,2 %, kar je posledica izvajanja projektov Znanje nas aktivira 2 in Centra medgeneracijskega učenja (CMU), kjer so starejši od 45 let ciljna skupina. Brezposelnih udeležencev je bilo 10,8 %. Število brezposelnih se je v letošnjem letu povečalo predvsem zaradi udeležencev programa Začetna integracija priseljencev.

Obravnava doseganje in analize vpisa na andragoškem zboru
Svetovalka za kakovost je o zbranih podatkih za šolsko leto 2018/19 poročala na andragoškem zboru 23. septembra 2019.

2. SPREMLJANJE OSIPA IN KAKOVOSTI DELA S POTENCIALNIMI OSPINIKI

V vseh programih mesečno spremljamo osip vpisanih udeležencev (formalni izpisi, neudeležba na predavanjih, neuspešno opravljanje obveznosti).

Načrtovani in doseženi kazalniki:

Zmanjšanje osipa v srednješolskih programih pod 30 %
Načrtovani cilj je bil dosežen, osip v srednješolskih programih je bil 11,1 %.

Zmanjšanje osipa/opustitvi izobraževanja v neformalnih programih pod 5 %.
Načrtovani cilj je bil dosežen, osip v neformalnih programih je bil 2,6 %. Udeleženci so prekinili izobraževanje zaradi izmenskega dela, varstva otrok, službenih obveznosti in bolezni.

Osip/opustitev izobraževanja v javno veljavnem programu Začetna integracija priseljencev
V programu je bil 11,4 % osip. Udeleženci so prekinili izobraževanje zaradi izmenskega dela, varstva otrok in nosečnosti.

Vsaj ena razprava o osipu/opustitvi izobraževanja na vseh strokovnih aktivih v šolskem letu
Strokovni aktiv neformalnih izobraževalnih programov, strokovni aktiv srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja ter strokovni aktiv javnoveljavnih izobraževalnih programov so 5. septembra 2019, 10. septembra 2019 in 14. oktobra 2019 obravnavali osip v šolskem letu 2018/19. Ocenili so, da na zmanjšanje osipa zelo vpliva pogovor udeležencev s svetovalci za izobraževanje pred začetkom programa, predvsem svetovanje o izbiri ustreznega izobraževalnega programa ter premagovanju ovir.

Osebni stik z vsemi, ki so prekinili z izobraževanjem
Organizatorji izobraževanja so vse osipnike preko telefona kontaktirali ter jih povprašali o razlogih za prekinitev izobraževanja. Povabili so jih k nadaljevanju izobraževanja ter ponudili pomoč. Večina udeležencev bo z izobraževanjem nadaljevala z naslednjo skupino, ko se bodo njihove osebne razmere spremenile. Organizator izobraževanja je oba osipnika iz srednješolskih programov povabil na osebni razgovor. Oba sta prišla, vendar se nista odločila za nadaljevanje izobraževanja.

Krajša analiza osipa v letnem poročilu o kakovosti
Komisija za kakovost je v letnem poročilu o kakovosti predstavila temeljne podatke o osipu, vpeljane ukrepe in učinke teh ukrepov.

3. SPREMLJANJE ZADOVOLJSTVA UDELEŽENCEV IZOBRAŽEVANJA

Vsako leto spremljamo zadovoljstvo udeležencev z izobraževanjem.

Načrtovani in doseženi kazalniki:

Anketiranje udeležencev srednješolskih programov
Udeležence smo anketirali junija 2020. V anketiranje smo zajeli 16 udeležencev.
Anketa zajema splošna vprašanja, ki zadevajo zadovoljstvo udeležencev na ravni predmeta.

Anketiranje udeležencev neformalnih programov
Udeležence smo anketirali od oktobra 2019 do julija 2020 ob zaključku posameznega programa. V anketiranje smo zajeli 942 udeležencev.
Anketa zajema splošna vprašanja, ki zadevajo zadovoljstvo udeležencev z učitelji, učnimi gradivi, urnikom, učilnico, uporabnostjo pridobljenega znanja ter vsebino programa.

Anketiranje udeležencev programa Začetna integracija priseljencev ob zaključku programa
Udeležence smo anketirali od junija 2020 do julija 2020 ob zaključku posameznega programa. V anketiranje smo zajeli 76 udeležencev.
Anketa zajema splošna vprašanja, ki zadevajo zadovoljstvo udeležencev z učitelji, učnimi gradivi, urnikom, učilnico ter uporabnostjo pridobljenega znanja.

Priprava zbirnikov in krajših analiz o zadovoljstvu.
Vse ankete o zadovoljstvu so statistično po navodilih komisije za kakovost obdelali organizatorji izobraževanja.

Povprečna ocena zadovoljstva udeležencev vsaj z oceno 4 na lestvici od 1 do 5
Temeljna ugotovitev je, da je zadovoljstvo z našimi storitvami zelo dobro. Povprečne ocene zadovoljstva z učitelji, učnimi gradivi, urnikom, učilnico ter uporabnostjo pridobljenega znanja za posamezne programe so se gibale med 4 in 5. Udeleženci so bili v vseh programih najbolj zadovoljni z učitelji, najmanj z učnim gradivom.

Obravnava analiz zadovoljstva
Analize o zadovoljstvu vseh programov smo obravnavali na strokovnem kolegiju (18. avgust 2020) in komisiji za kakovost (17. avgust 2020).

4. VREDNOTENJE REZULTATOV IZOBRAŽEVANJA

Med rednim spremljanjem kakovosti našega dela namenjamo zelo veliko pozornosti spremljanju doseženih rezultatov izobraževanja. Tako kot vsa leta doslej smo jih spremljali tudi letos.

Načrtovani in doseženi kazalniki:

Spremljanje uspeha udeležencev srednješolskih programov po osebnem izobraževalnem načrtu
Od 18 vpisanih udeležencev srednješolskih programov je vse obveznosti iz osebnega izobraževalnega načrta opravilo 16 udeležencev.

Spremljanje uspeha udeležencev pri zaključnih izpitih
V šolskem letu 1919/20 nismo organizirali zaključnih izpitov, ker nismo izvajali programov srednjega poklicnega izobraževanja zaradi premajhnega vpisa.

Spremljanje uspeha udeležencev na poklicni maturi
Poklicno maturo 2019 v jesenskem izpitnem roku je opravljala 1 udeleženka, ki je dosegla 17 točk.
Na poklicno maturo 2019 v zimskem izpitnem roku se ni prijavil noben udeleženec.
Poklicno maturo 2020 v spomladanskem izpitnem roku je opravljalo 7 udeleženk. Poklicno maturo je uspešno opravilo 5 udeleženk, njihov povprečni uspeh je bil 13,29 točk. Ena udeleženka je bila negativno ocenjena pri enem predmetu, ena udeleženka pa ni pristopila k opravljanju dveh predmetov.

Spremljanje uspeha udeležencev priprave za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije Knjigovodja/knjigovodkinja
Vpisanih je bilo 6 udeležencev, od teh je priprave zaključilo 5 udeležencev. Nacionalno poklicno kvalifikacijo so pridobili 4 udeleženci, 1 udeleženka se še ni vključila v postopek potrjevanja in preverjanja strokovnih znanj in spretnosti.

Spremljanje uspeha udeležencev tečajev za voznike viličarjev in upravljanje mostovnih dvigal
Od vseh vpisanih, to je 72, je interno preverjanje znanja opravljalo 71 udeležencev in vsi so dosegli vsaj minimalne standarde znanja.

Spremljanje uspeha udeležencev programov projekta Znanje nas aktivira (ZNA) 2
V skladu z zahtevami projekta udeleženec uspešno zaključi program, če je bil prisoten najmanj 80 % ur trajanja programa. Projekt zahteva najmanj 98 % uspešnost, dosegli smo 99,3 % uspešnost.

Spremljanje uspeha udeležencev študijskih krožkov
Uspešnost udeležencev študijskih krožkov merimo z javnimi predstavitvami njihovega delovanja. Študijski krožek Zasijmo v svoji luči bo izvedel javno predstavitev na Tržnici znanja (5. 9. 2020).

Spremljanje uspeha udeležencev programa projekta Center medgeneracijskega učenja
Uspeh udeležencev smo merili z anketo, v kateri so udeleženci z ocenami od 1 do 5 merili uporabnost pridobljenega znanja.
Udeleženci so s povprečno oceno 4,7 ocenili, da je pridobljeno znanje uporabno za njihovo zasebno življenje ter s povprečno oceno 4,1, da je pridobljeno znanje uporabno za njihovo delo.

Spremljanje uspeha udeležencev programa Začetna integracija priseljencev
Izpit iz znanja slovenščine na osnovni ravni ni del programa. Udeleženci se na izpit prijavijo individualno. Izpit lahko opravljajo na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik v Ljubljani ali pri 16 zunanjih izvajalcih.
Točnih podatkov o tem, koliko udeležencev pristopi k izpitu, kdaj in v kateri izpitni center, nimamo, razen, če izpit opravljajo na Ljudski univerzi Škofja Loka. Izpita v junijskem roku se je udeležilo 18 udeležencev programa, od teh jih je 13 izpit uspešno opravilo. Programi so se zaključili v drugi polovici maja in junija 2020, tako da bo večina udeležencev izpit opravljala jeseni 2020.

SAMOEVALVACIJA

5. IZVEDBA PRVEGA DELA TRIDELNEGA CIKLA SAMOEVLVACIJE

V letošnjem letu smo izvajali prvi del tridelnega cikla samoevalavacije.

Načrtovani in doseženi kazalniki:

Izbra področij in kazalnikov, ki bodo predmet samoevalvacije
Komisija za kakovost je izbrala področja, podpodročja in kazalnike, ki jih bomo poglobljeno presojali v samoevalvaciji. Izbrani so bili:

Področje: Vodenje in upravljanje
Podpodročje: Sodelovanje s partnerji
Kazalnik: Sodelovanje partnerjev pri izobraževanju

Področje: Izobraževalni programi
Podpodročje: Ugotavljanje izobraževalnih potreb
Kazalnik: Izobraževalne potrebe zaposlenih v lokalnem in regionalnem okolju

Področje: Izpeljava izobraževanja
Podpodročje: Izobraževalni proces
Kazalnik: Izpeljava izobraževalnega procesa

Izdelan samoevalvacijski načrt
Po izbiri področja, podpodročja in kazalnikov je komisija pripravila samoevalvacijski načrt, v katerem je natančno opredelila:
samoevalvacijska vprašanja,
subjekte, ki smo jih vključili v presojanje (učitelji srednješolskih programov, učitelji neformalnih programov, učitelji programa Začetna integracija priseljencev, mentorji študijskih krožkov, udeleženci srednješolskih programov, udeleženci neformalnih programov, udeleženci programa Začetna integracija priseljencev, udeleženci študijskih krožkov, kadrovski delavci, organizatorji izobraževanja, direktorica) in metode presojanja (anketiranje, analiza dokumentacije, vodeni razgovori).

Pripravljen instrumentarij za izpeljavo samoevalvacije
Na podlagi samoevalvacijskega načrta je komisija za kakovost koordinirala pripravo potrebnih instrumentov za presojo kakovosti. Pripravljeni so bili:
opomniki za vodeni pogovor z organizatorji izobraževanja,
opomniki za vodeni pogovor s kadrovskimi delavci,
opomnik za vodeni pogovor z direktorico,
anketni vprašalniki za udeležence izobraževanja in
anketni vprašalnik za učitelje.

Izpeljano presojanje kakovosti
Komisija za kakovost je izbrala in usposobila anketarje ter voditelje vodenih pogovorov.
Vodeni pogovori so potekali od 18. februarja 2020 do 29. junija 2020, sodelovalo je 5 organizatorjev izobraževanja in 4 kadrovski delavci. Anketiranje udeležencev izobraževanja in učiteljev o izpeljavi izobraževalnega procesa je bilo zaradi epidemije Covid-19 prestavljeno na september 2020.

II. RAZVIJANJE KAKOVOSTI

6. ANIMACIJA ZA VKLJUČEVANJE V PROGRAM BOLNIČAR – NEGOVALEC

Izvedba osmih motivacijskih delavnic Moje delo je delo za starejše – z izobraževanjem do dodatnih možnosti za zaposlitve
V samoevalvacijskem poročilu smo ugotovili, da dosegamo zelo dobre učinke in rezultate v izobraževanju za poklic Bolničar – negovalec, kljub temu pa je vpis udeležencev v izobraževalni program vsako leto manjši. Zato smo oktobra 2019 organizirali osem motivacijskih delavnic v Škofji Loki, Železnikih in Cerknem na katerih smo predstavili poklic Bolničar – negovalec ter motivirali udeležence za vpis v program.

7. USMERJENA PROMOCIJA PROGRAMA BOLNIČAR – NEGOVALEC IN

Organizacija okrogle mize Moje delo je delo za starejše
Na okroglo mizo, ki smo jo izvedli 24. septembra 2019 v Gorenji vasi, smo povabili direktorje domov za starejše, predstavnike lokalne skupnosti, Zavoda RS za zaposlovanje, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Predstavili smo jim naše dosežke pri izobraževanju za poklic Bolničar – negovalec ter se dogovorili za sodelovanje pri promociji izobraževalnega programa. Izmenjali smo mnenja o pripravi novega Zakona o dolgotrajni oskrbi in možnostih zaposlitve bolničarjev – negovalcev.

Oglaševanje na Googlu in Facebooku
Vpis udeležencev v program Bolničar – negovalec in ostale srednješolske programe smo želeli povečati tudi s profesionalnim in sistematičnim oglaševanjem na Googlu in Facebooku s pomočjo podjetja Forward.

8. SPLOŠNA OPREMA PROSTOROV IN INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

Septembra 2019 smo dve učilnici opremili z novimi mizami in stoli.

V času epidemije Covid-19 smo izvajali poučevanje na daljavo s pomočjo IKT orodja Zoom. Zaradi njegovih omejitev, smo preverili prednosti in slabosti posameznih IKT orodij za poučevanje na daljavo ter se odločili, da bomo v letu 2019/20 uporabljali orodje Microsoft Teams. Maja 2019 smo sklenili pogodbo z Arnesom, ki nam omogoča brezplačno uporabo IKT orodja Microsoft Teams.

9. OSEBJE

Zaradi razvoja novih programov smo septembra 2019 zaposlili novo organizatorko izobraževanja, magistrico znanosti, univerzitetno diplomirano pedagoginjo, smer andragogika, s 13 letnimi izkušnjami v izobraževanju odraslih.

10. PROGRAMSKA PONUDBA

Več let že izvajamo brezplačno izobraževanje po programu Začetna integracija priseljencev (ZIP). Naši udeleženci so morali izpite opravljati v Kranju ali Ljubljani, ker nismo imeli izpitnega centra. Januarja 2020 smo podpisali pogodbo o sodelovanju pri izvajanju izpitov iz znanja slovenščine na osnovni ravni z Izpitnim centrom (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik) ter tako našim udeležencem in ostalim kandidatom omogočili opravljanje izpitov v Škofji Loki.

III. DRUGO DELO V ZVEZI S KAKOVOSTJO

11. IZPELJAVA AKTIVNOSTI, KI JIH LETNO DOLOČI SLOVENSKO OMREŽJE SVETOVALCEV ZA KAKOVOST IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

Smo del slovenskega omrežja svetovalcev za kakovost, ki vsako leto določi neko skupno aktivnost, ki jo izpeljujemo v vseh sodelujočih organizacijah.

Načrtovani in doseženi kazalniki:

Razvijanje kakovosti s pomočjo dobrih zgodb
Letos se je slovensko omrežje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih odločilo za skupno akcijo Razvijanje kakovosti s pomočjo dobrih zgodb. Svetovalna delavka je učitelje povabila k zapisu zgodb o s spremljanju in razvijanju kakovosti njihovega dela. Dva učitelja sta se odzvala povabilu in njuni zgodbi je svetovalka za kakovost posredovala na Andragoški center Slovenije, ki bo zgodbe objavil na spletni strani in/ali v knjižici.
Svetovalka za kakovost se je udeležila dveh spopolnjevanj svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih, ki jih je organiziral Andragoški center Slovenije, in sicer Spremljanje kakovosti dela učiteljev II. (23. oktober 2019) in Razvijanje kakovosti s pomočjo dobrih zgodb (5. marec 2020).
12. PRIPRAVA POROČILA O KAKOVOSTI ZA LETO 2019/20

Načrtovani in doseženi kazalniki:

Pripravljeno poročilo
Direktorica, člani Komisije za kakovost in svetovalka za kakovost so se na skupnem sestanku dogovorili o strukturi poročila in o tem, kdo bo pripravil posamezen del poročila. Te dele je nato združila svetovalka za kakovost, tako pripravljeno poročilo pa so obravnavali na vnovičnem skupnem sestanku in oblikovali končno poročilo.

Objava poročila na spletu
Poročilo je objavljeno na spletni strani https://www.lu-skofjaloka.si/podpora-izobrazevanju/kakovost/letno-porocilo/.

V letu 2019 smo z načrtovanimi aktivnostmi na področju kakovosti v Svetovalnem središču Gorenjska dosegli naslednja cilja:
– pridobili smo objektivne podatke o izvajanju svetovanja,
– uvedli smo nekaj izboljšav za izboljšanje kakovosti na podlagi ugotovitev presojanja iz prejšnjih let.

Spremljanje posameznih področij, standardov in meril je potekalo v skladu z Modelom presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih. Spremljanje je potekalo od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019.

Februarja 2020 smo v sodelovanju s konzorcijskima partnerjema pripravili skupno poročilo o spremljanju po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih v letu 2019, ki smo ga obravnavali na Strateškem svetu 11. aprila 2019.

Organizacijski model izvajanja izrednega izobraževanja
Po individualnem organizacijskem modelu smo izvajali naslednje izobraževalne programe:
Predšolska vzgoja (poklicni tečaj),
Predšolska vzgoja (srednje strokovno izobraževanje),
Ekonomski tehnik (srednje strokovno izobraževanje),

Kakovost izpeljave in učinkov v teh programih smo izpeljevali s sprotnim spremljanjem in samoevalvacijo, kakor je opisano v prejšnjih poglavjih tega poročila.

Usposobljenost strokovnih delavcev, ki sodelujejo pri načrtovanju ali izvajanju izrednega izobraževanja in ukrepi za izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev
Strokovni delavci, razen ene učiteljice, ki sodelujejo pri načrtovanju ali izvajanju izrednega izobraževanja izpolnjujejo predpisane pogoje o smeri in stopnji strokovne izobrazbe. Učiteljica ne izpolnjuje predpisanega pogoja o stopnji strokovne izobrazbe.
Učitelji so se dodatno izobraževalni na šolah, kjer so redno zaposleni.

Podpora samostojnega učenja udeležencev
Udeležencem zagotavljamo pri vsakem predmetu avtorsko učno gradivo, ki ga pripravi učitelj. Udeleženci imajo možnost konzultacij pri učiteljih.
Udeležencem svetuje svetovalec Svetovalnega središča Gorenjska 1.
Udeleženci so se lahko brezplačno učili v središču za samostojno učenje.

Za koordinacijo dela je skrbela Komisija za kakovost, ki jo sestavljajo:
Tanja Avman, predsednica, svetovalka za kakovost,
Jaka Šubic, predstavnik strokovnih delavcev,
Tadej Gartner, predstavnik učiteljev,
Mare Žvan, predstavnik svetovalne dejavnosti,
Lara Jemec, predstavnica udeležencev izobraževanja,
Marina Mihovec, predstavnica delodajalcev.

Za strokovno podporo in svetovanje pri načrtovanih nalogah je skrbela svetovalka za kakovost izobraževanja odraslih Tanja Avman.

Naročite se na naše novice

Izberite tematike, ki vas zanimajo

Izpolnite spodnja polja