Loading...
A+
Za povečavo in pomanjšavo besedila uporabite tipki CONTROL + in CONTROL -
Barvne sheme
Privzeto
Črno ozadje, zelen tekst.
Belo ozadje, črn tekst.
Modro ozadje, rumen tekst.

Center za svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih Gorenjske

           

Želite pridobiti nova znanja in kompetence?

Pri izbiri brezplačnega računalniškega ali jezikovnega izobraževalnega programa za zaposlene, ki bo ustrezal vašim potrebam in predznanju, vam bodo pomagali svetovalci Ljudske univerze Škofja Loka.

Pokličite svetovalce po telefonu ali jim pošljite e-pošto in se dogovorite za individualno svetovanje.

Svetovalci:
• Tanja Avman, tanja.avman@lu-skofjaloka.si, 04 506 13 80
• Jaka Šubic, jaka.subic@lu-skofjaloka.si, 04 506 13 60
• Mare Žvan, mare.zvan@lu-skofjaloka.si, 04 506 13 70

Svetovalci vam brezplačno svetujejo:
• pri izbiri izobraževalnega programa,
• pri načrtovanju in organiziranju učenja,
• pri razvijanju učinkovitih strategij učenja,
• pri pripravi in spremljanju osebnega izobraževalnega načrta,
• o možnostih nadaljnjega izobraževanja in učenja,
• pri izdelavi elektronskega portfolija,
• pri ugotavljanju in vrednotenju neformalno pridobljenih znanj,
• pri postopku pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije.

Ljudska univerza Škofja Loka je partner v projektu Center za svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih Gorenjske.
Cilj projekta je izvajanje dejavnosti informiranja in svetovanja po modelu »Informativno svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih« pred vključitvijo, med in po končanem izobraževanju oz. usposabljanju, ki vključuje tudi postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja. Prispevali bomo k večji vključenosti zaposlenih v vseživljenjsko učenje in izboljšanju kompetenc zaposlenih, s posebnim poudarkom na nižje izobraženih in manj usposobljenih. Cilj projekta je tudi povečati konkurenčnost posameznika na trgu dela in poskrbeti za večjo vključenost zaposlenih iz ranljivih ciljnih skupin v izobraževanje.

Za potrebe razvojne, znanstveno–raziskovalne dejavnosti in za potrebe poročanja Ministrstvu za izobraževanju, znanost in šport, ki sofinancira delovanje dejavnosti Svetovanje za zaposlene (po razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022) in s tem omogoča brezplačno svetovalno in/ali učno podporo, bomo odrasle ob obisku naše organizacije, telefonskem klicu ali elektronski pošti na naslov naše organizacije prosili tudi za nekatere osebne podatke (ime, priimek, naslov stalnega in/ali začasnega bivališča v Sloveniji in/ali v tujini, kraj in država rojstva, državljanstvo, kontaktne podatke (e-naslov in/ali telefonska številka), spol, starost, stopnja dokončane izobrazbe, status na trgu dela, morebitno pripadnost ranljivim skupinam). Osebne podatke bomo za potrebe poročanja posredovali v takšni obliki (agregirana oblika), da iz njih ne bo razvidna identiteta odraslih.
Posameznik osebne podatke mora posredovati, če želi, da se zanj opravi storitev svetovanja. V nasprotnem primeru (ko zavrne posredovanje osebnih podatkov), mu storitve ne moremo zagotoviti. S posredovanimi podatki bomo ravnali v skladu z veljavno slovensko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in pravom Evropske unije.
Upravljavec osebnih podatkov je Andragoški center Slovenije, ki strokovno razvija in podpira brezplačno svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih. Agregirane podatke za potrebe izpolnjevanja pogodbe o sofinanciranju dejavnosti posreduje tudi Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) ter Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, UL L 119,
4. 5. 2016) je za zbirko osebnih podatkov o strankah na Ljudski univerzi Škofja Loka vzpostavljena Evidenca dejavnosti obdelave o strankah na Ljudski univerzi Škofja Loka.
Več o obdelavi osebnih podatkov, politiki varovanja osebnih podatkov, rokih hrambe, ipd. lahko preberete v Izjavi o zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani: www.acs.si in v prostorih Andragoškega centra Slovenije.

Kohezijska politika v Sloveniji
MIZŠ
Organ upravljanja

Operacijo »Center za svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih Gorenjske« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 10.1.2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Naročite se na naše novice