Loading...

Center za svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih Gorenjske

Ljudska univerza Škofja Loka je partner v projektu Center za svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih Gorenjske.
Cilj projekta je izvajanje dejavnosti informiranja in svetovanja po modelu »Informativno svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih« pred vključitvijo, med in po končanem izobraževanju oz. usposabljanju, ki vključuje tudi postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja. Prispevali bomo k večji vključenosti zaposlenih v vseživljenjsko učenje in izboljšanju kompetenc zaposlenih, s posebnim poudarkom na nižje izobraženih in manj usposobljenih. Cilj projekta je tudi povečati konkurenčnost posameznika na trgu dela in poskrbeti za večjo vključenost zaposlenih iz ranljivih ciljnih skupin v izobraževanje.

Svetovalci vam brezplačno svetujejo:

• pri izbiri izobraževalnega programa
• pri načrtovanju in organiziranju učenja
• pri razvijanju učinkovitih strategij učenja
• pri pripravi in spremljanju osebnega izobraževalnega načrta
• o možnostih za nadaljnje izobraževanje in učenje
• pri izdelavi elektronskega portfolija
• pri ugotavljanju in vrednotenju neformalno pridobljenih znanj
• pri postopku pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije

Svetovalci:

• Tanja Avman, tanja.avman@guest.arnes.si, 04 506 13 80
• Jaka Šubic, jaka.subic@guest.arnes.si, 04 506 13 60
• Mare Žvan, mare.zvan@guest.arnes.si, 04 506 13 70

Svetovalce lahko pokličete po telefonu, jim pišete po e-pošti ali jih osebno obiščete na Ljudski univerzi Škofja Loka.

Kohezijska politika v Sloveniji
MIZŠ
Organ upravljanja

   

Operacijo »Center za svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih Gorenjske« sofinancirata Republika slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 10.1.2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Naročite se na naše novice

Izberite tematike, ki vas zanimajo

Izpolnite spodnja polja