Loading...
A+
Za povečavo in pomanjšavo besedila uporabite tipki CONTROL + in CONTROL -
Barvne sheme
Privzeto
Črno ozadje, zelen tekst.
Belo ozadje, črn tekst.
Modro ozadje, rumen tekst.

Izpopolnjevanje izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle v KRZS 2020-2022

Vodilni partner konzorcija Ljudska univerza Ajdovščina
Partnerji v konzorciju

·        Javni zavod Cene Štupar-Center za izobraževanje Ljubljana

·        Ljudska univerza Koper  Universita’ popolare Capodistria

·        Ljudska univerza Radovljica

·        Ljudska univerza Škofja Loka

Trajanje projekta 19. 6. 2020 – 31. 10. 2022
Financer projekta Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Vrednost projekta 349.052,20 EUR

PREDSTAVITEV PROJEKTA

Oglejte si video.

Namen projekta:

Usposobiti zaposlene, ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle (NIPO), da bodo izboljšati kompetence, s pomočjo katerih bodo lahko še naprej kakovostno opravljali izobraževalno delo v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle. Pridobljene kompetence bodo odgovarjale tudi na razvojne potrebe delodajalcev, vodile k zmanjšanju neskladji med usposobljenostjo in potrebami trga dela ter prispevale k razvoju kariere zaposlenih, osebnemu razvoju in delovanju v sodobni družbi.

Vodilni partner je Ljudska univerza Ajdovščina.  Skupaj s partnerji (Javni zavod Cene Štupar-Center za izobraževanje Ljubljana, Ljudska univerza Koper, Ljudska univerza Radovljica in Ljudska univerza Škofja Loka) pokrivamo kohezijsko regijo Zahodne Slovenije.

Cilji projekta so: 

  • pripraviti in izvesti vsaj tri različne programe izpopolnjevanjaza izobraževalce odraslih v NIPO (glej ciljno skupino),
  • v programe izpopolnjevanja vključiti in usposobiti 871 izobraževalcev odraslih iz Zahodne kohezijske regije,
  • pripraviti strokovne podlage za sistemsko spremljanje potreb po izpopolnjevanju.

Ciljna skupina:

Zaposleni (tudi samostojni podjetniki), ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle. To so posamezniki, ki:

  • so v zadnjem letu pred vključitvijo v program izpopolnjevanja opravljali izobraževalno delo v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle ali
  • ga še opravljajo oziroma
  • so potencialni izvajalci teh programov v skladu z letnim delovnim načrtom izvajalca.

Programi izpopolnjevanja na Ljudski univerzi Škofja Loka:

  1. Učinkovit e-učitelj odraslih

Ciljna skupina:

Ciljna skupina so zaposleni (tudi samostojni podjetniki – s. p.), ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle. Ciljni skupini bomo omogočili izboljšanje kompetenc zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Program Učinkovit e-učitelj odraslih je namenjen posameznikom, ki imajo osnovna računalniška znanja, pridobljena s samostojnim učenjem, ali opravljen program Računalniška pismenost za odrasle oz. dosegajo znanja, predvidena s programom. V pričujočem programu posamezniki namreč nadgrajujejo ta znanja oz. spoznajo še druga računalniška orodja za komuniciranje in učenje na daljavo. Z vključitvijo v program bodo posamezniki pridobili znanja, veščine in kompetence, ki pomagajo pri vključevanju v vse vidike moderne družbe, in bodo sposobni ta znanja v določenem obsegu posredovati naprej v pedagoškem procesu.

Za uspeh e-izobraževanja in e-učenja je ključna tudi motivacija za samoizobraževanje in sodelovanje med udeleženci izobraževalnega programa preko timskega dela. Zato je program hkrati namenjen tudi posameznikom, ki ne poznajo v polnosti pomena samostojnega učenja in timskega dela ter motiviranja specifičnih ciljnih skupin za samoizobraževanje in timsko delo. Pri tem je v ospredju e-izobraževanje in prilagajanje izvajanja ter spodbujanja samostojnega in sodelovalnega učenja pri udeležencih v tej vrsti izobraževanja.

Namen programa:

Namen programa Učinkovit e-učitelj odraslih je nuditi zaposlenim, ki že delajo ali želijo delati kot mentorji ali učitelji v neformalnih programih za odrasle, s pomanjkljivo izobrazbo ali usposobljenostjo za delo z osnovnimi računalniškimi orodji za potrebe poučevanja, osnovna znanja za suvereno rokovanje z računalnikom in računalniškimi orodji, ki jih potrebujemo za komuniciranje in izobraževanje na daljavo. Ta so lahko dodatek h klasičnemu izobraževanju v učilnici ali jih uporabijo za izvajanje programa kot e-izobraževanje v celoti.

Cilji programa:

Pri programu Učinkovit e-učitelj odraslih zasledujemo različne cilje, ki so tematsko skladni z zahtevami razpisa. Cilji se dotikajo naslednjih vsebin:

·         spodbujanje timskega dela in samostojnega učenja,

·         uporaba informacijski komunikacijske tehnologije v izobraževanju in e-učenje.

Cilji programa so v skladu z evropskim okvirom digitalnih kompetenc izobraževalcev, poznanem tudi kot DigCompEdu. Okvir DigCompEdu prikazuje in opisuje digitalne kompetence, specifične za izobraževalce, ter na tak način izobraževalcem omogoča, da izkoristijo potencial digitalnih tehnologij za izboljšave in inovacije v izobraževanju. Okvir DigCompEdu razlikuje med šestimi različnimi področji, v katera je razporejenih skupno 22 digitalnih kompetenc za izobraževalce. Le-ta področja, ki se osredotočajo na različne vidike strokovnih dejavnosti izobraževalcev, so naslednja:

1.     Poklicno delovanje

(Raba digitalnih tehnologij za komuniciranje, sodelovanje in strokovni razvoj)

2.     Digitalni viri

(Iskanje, izdelovanje in deljenje digitalnih virov)

3.     Poučevanje in učenje

(Upravljanje in organizacija rabe digitalnih tehnologij pri poučevanju in učenju)

4.     Vrednotenje

(Raba digitalnih tehnologij in strategij za izboljšanje vrednotenja)

5.     Opolnomočenje učencev

(Raba digitalnih tehnologij za večjo vključenost, personalizacijo in aktivno sodelovanje učencev)

6.     Vodenje in podpora učencem pri pridobivanju digitalnih kompetenc

(Opolnomočenje učencev za ustvarjalno in odgovorno rabo digitalnih tehnologij za pridobivanje informacij, komuniciranje, izdelovanje vsebin, dobro počutje ter reševanje problemov.

Cilji programa so posameznikom omogočiti, da dvignejo nekatera področja oz. podpodročja kompetenc do vsaj 3. (B1) ali 4. ravni (B2) (od 6 ravni: A1–C2), tako imenovane ravni vključevalec oz. strokovnjak. S programom Inovativno delo v spletnih učilnicah je mogoč dvig ravni digitalnih kompetenc udeležencev z ravni začetnik (A1) na raven vključevalec (B1) oziroma strokovnjak (B2).

 

Prav tako je cilj programa, da posamezniki poznajo:

·         pomen timskega dela in samostojnega učenja,

·         različne načine za učinkovito timsko delo in samostojno učenje,

·         različne načine za navajanje in motiviranje učečih se k timskemu delu in samostojnemu učenju.

 

S pomočjo nekaterih spletnih orodij za delovanje timov in spletno komuniciranje ter e-učenje bodo udeleženci dosegali več učnih ciljev hkrati, tj. dvig digitalnih kompetenc ter spoznavanje načinov sodelovalnega učenja na daljavo.

Podatki o izvajanju: program poteka v Biotehniškem centru Naklo od 9.11.2020 do predvidoma aprila 2021 v štirih skupinah.

Informacije o programih projektnih partnerjev dobite na spodnjih povezavah:

Naročite se na naše novice

Izberite tematike, ki vas zanimajo

Izpolnite spodnja polja