Informacije javnega značaja


1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Ljudska univerza Škofja Loka
Odgovorna uradna oseba: mag. Petra Rozman
Datum prve objave kataloga: 1. 1. 2007
Datum zadnje spremembe: 5. 9. 2011
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.lu-skofjaloka.si
Druge oblike kataloga Katalog je v tiskani obliki dostopen v tajništvu na našem sedežu.

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa:

Ljudska univerza Škofja Loka je javni zavod za izobraževanje odraslih in opravlja svojo dejavnost na področju občin ustanoviteljic: Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane, Železniki in Žiri.

Zavod je ustanovljen za opravljanje javne službe na področju izobraževanja odraslih in na podlagi Odloka o ustanovitvi Ljudske univerze Škofja Loka (Ur.l. RS, št. 27/98) ter Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi LU Škofja Loka (Ur.l. RS, št. 101/2006) opravlja naslednje dejavnosti:

 • izdajanje knjig
 • izdajanje revij in periodike
 • izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
 • drugo založništvo
 • drugo tiskarstvo
 • priprava za tisk
 • razmnoževanje video-zapisov
 • razmnoževanje računalniških zapisov
 • dejavnost knjigarn
 • trgovina na drobno po pošti
 • trgovina na drobno, na tržnicah in stojnicah
 • druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
 • dajanje lastnih nepremičnin v najem
 • razvoj in založba programskih paketov
 • oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
 • obdelava podatkov
 • omrežne podatkovne storitve
 • raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
 • raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike
 • raziskovanje trga in javnega mnenja
 • podjetniško in poslovno svetovanje
 • oglaševanje
 • fotografska dejavnost
 • prevajanje
 • fotokopiranje in drugo razmnoževanje
 • druga splošna tajniška opravila
 • prirejanje razstav, sejmov in kongresov
 • druge poslovne dejavnosti
 • osnovnošolsko splošno izobraževanje
 • dejavnost zavodov za izobraževanje otrok z motnjami v razvoju
 • visoko strokovno izobraževanje
 • univerzitetno izobraževanje
 • srednješolsko splošno izobraževanje
 • srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
 • višje strokovno izobraževanje
 • dejavnost vozniških šol
 • dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol
 • drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.
 • umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
 • obratovanje objektov za kulturne prireditve
 • druge razvedrilne dejavnosti
 • dejavnost knjižnic
 • druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot
Organigram organa
2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
Pristojna oseba: mag. Petra Rozman, direktorica
04/506 13 10
petra.rozman@guest.arnes.si
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi

Zakoni s področja dela zavoda:

Predpisi lokalnih skupnosti
 • Odlok o ustanovitvi
 • Katalog lokalnih predpisov Občine Gorenja vas-Poljane
 • Katalog lokalnih predpisov Občine Škofja Loka
 • Katalog lokalnih predpisov Občine Železniki
 • Katalog lokalnih predpisov Občine Žiri
Predpisi EU
 • Evropska uredba št. 1260/1999
 • Evropska uredba št. 1784/1999
 • Evropska uredba št. 438/2001
 • Evropska uredba št. 448/2001
 • Evropska uredba št. 448/200
2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov
2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ
 • postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja,
 • postopki volitev,
 • postopek izbire kandidata za zaposlitev,
 • postopek spremembe aktov,
 • postopek izbire najugodnejšega ponudnika za dobavo opreme in opravljanja storitev.
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
 • Seznam zaposlenih
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk /
2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa
 • seznam programov, ki se izvajajo v tekočem šolskem letu
 • seznam EU projektov


3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
 • dostop preko spleta: www.lu-skofjaloka.si
 • fizični dostop: med 8. in 16. uro na sedežu LU Škofja Loka
 
Ljudska univerza Škofja Loka
Podlubnik 1 A, 4220 Škofja Loka
Tel: 04 506 13 00

Uradne ure:
tajništvo: 9.00 - 15.00
srednje šole: 9.00 - 15.00, ob sredah 9.00 - 17.00
dodiplomski in podiplomski študij:8.00-12.00 in14.30-15.30